Anunțuri

REPUBLICA MOLDOVA

PRIMĂRIA SATULUI SAUCA

 

MD 7101, r.Ocniţa, s. Sauca. IDNO 1007601008579

Tel. 0-271-29-338; 0-271-29-460; Fax. 0-271-29-338;e-mail: primariasauca@mail.ru

 

  

Primăria Sauca vă informează că conform cererii Nr.455 depuse  la 01.02.2018

La UCIP-IFAD, pentru acordarea grantului destinat la construcția unui segment de drum cu lungimea de 5,084km.  către obiectele de infrastructură a trecut cu succes toate etapele. Costul proiectului fără TVA este de 3859413  MDL.

Mărimea contribuției localității este de cel puțin 15% din valoarea ofertei câștigătoare la selectarea antreprenorului + 180 mii costul proiectului.

Vă rugăm respectuos pe toți cei la care nu este indiferent tot ce se face în Sauca să transferați suma de cofinanțare la proiectul sus numit pe contul:

Primăria Sauca C/f 1007601008579

IBAN  MD39TRPDAY144214B10769AC     DONAȚII VOLUNTARE (DRUM)

Vă mulțumim pentru colaborare și susținere. Fiecare leu contează.

Primar de Sauca    I. Jitari

 

                          AVIZ

                    Concurs

Primăria s.Sauca Raionul Ocnița anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei de director al  IET „Albinuța”.

 

Condiții de participare la concurs

La funcţia de director al instituţiei de educație timpurie poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;

– are studii superioare universitare ;

– are o vechime în activitate didactică de cel puţin cinci ani;

– la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

– cunoaşte limba română;

– este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

– nu are antecedente penale;

– nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al IET depun personal sau prin reprezentant  legal la  Primăria Sauca Raional Ocniţa, prin poştă sau prin e-mail (la adresa electronică primariasauca@mail.ru), în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

– cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la  Regulament;

–  copia actului de identitate;

–  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

–  copia/copiile  actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic

– copia carnetului de muncă autentificat;

–  curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament;

– certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

– cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,  inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor  locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant,  actele  necesare  pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru  a verifica veridicitatea lor.

Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără  a fi însoţite  de  originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În  acest caz, în ziua desfăşurării  concursului, sub  sancţiunea  neadmiterii la concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs.

În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin  reprezentant,  cererea  de  participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie,  sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse la Primăria Sauca Raionul Ocniţa pe adresa: MD 7133 s.Sauca r-n Ocnița localul primăriei-secretarul Consiliului Local

Data-limită de depunere a actelor – 16 august 2019, ora 16.00.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare:Popovici Sabina, telefon de contact: 027129338, adresa electronică: primariasauca@mail.ru.

 

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015,(Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015) cu modificările și completările ulterioare  (Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015).

 

AVIZ CONCURS
/Dispoziția primarului/
Primăria s.Sauca Raionul Ocnița anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IET „Albinuța”. Condiții de participare la concurs La funcţia de director al instituţiei de educație timpurie poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: – deţine cetăţenia Republicii Moldova; – are studii superioare universitare ; – are o vechime în activitate didactică de cel puţin cinci ani; – la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani; – cunoaşte limba română; – este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; – nu are antecedente penale; – nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al IET depun personal sau prin reprezentant legal la Primăria Sauca Raional Ocniţa, prin poştă sau prin e-mail (la adresa electronică primariasauca@mail.ru), în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: – cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.l la Regulament; – copia actului de identitate; – copia/copiile actului/actelor de studii autentificate; – copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic – copia carnetului de muncă autentificat; – curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulament; – certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei; – cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere; Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale / naţionale / internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii. Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul. Actele vor fi depuse la Primăria Sauca Raionul Ocniţa pe adresa: MD 7133 s.Sauca r-n Ocnița localul primăriei-secretarul Consiliului Local Data-limită de depunere a actelor – 16 iulie 2019, ora 16.00. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare:Popovici Sabina, telefon de contact: 027129338, adresa electronică: primariasauca@mail.ru. Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general aprobat prin Ordinul ME nr.163 din 23 martie 2015,(Monitorul Oficial nr.124-130 din 22 mai 2015) cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr.302-305 din 06 noiembrie 2015)