Dispoziții adoptate

DISPOZIŢIE nr.1

02.01.2017

Cu privire formarea grupului de lucru pentru achiziţii pe anul 2017

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, art.32(1), Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.13, în legătură cu necesitatea apărută
DISPUN :
1.Se formează grupul de lucru pentru achiziţii, din cadrul primăriei s.Sauca, pe anul 2017 în următoarea componenţă:

1.Jitari Iraida – preşedinte
2. Burcovschi Aurelia – membru
3.Ciornîi Ludmila – membru
4. Popovici Sabina – membru
5. Lazur Mihaela – membru
6. Botnari Nina – membru
7. Nagara Nina – membru

  DISPOZIŢIE nr.2

din 20.01.2017

Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,art.16 (2;3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 25.01.2017, la orele1430 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la operarea unor modificări în bugetul local pentru anul 2017 Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef.
2. Cu privire la permiterea reconstrucţiei încăperii din clădirea primăriei
Raportor : Jitari I.- primarul s.Sauca.

DISPOZIŢIE nr.3

20.01.2017

Cu privire la constituirea unui grup de lucru

În vederea executării cerinţelor Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa cu privire la necesitatea efectuării inventarierii obiectelor impunerii din raza comunităţii întru identificarea obiectivelor pentru care nu s-a aplicat impozitul pe bunurile imobiliare şi/sau obiectele noi apărute care n-au fost înregistrate etc. stipulate în demersul nr.72-2/1- 1870 din 11.08.2016, în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29 alin 1)lit. g) şi art.32 alin.1),
DISPUN :
1.Se constituie un grup de lucru în vederea iniţierii procesului de inventariere a obiectivelor impunerii impozitării fiscal în următoarea componenţă:

1.Jitari Iraida – primarul s.Sauca
2. Burcovschi Aurelia – contabil-şef
3.Roşu Alexandru – specialist(reglementarea regimului funciar)
4. Lazur Mihaela – specialist ( perceperea fiscală)
5. Goraş Viustelo – inspector superior IFSpe raionul Ocniţa

DISPOZIŢIE nr. 5

din 26 .01.2017

Cu privire la plata premiului anual funcţionarilor publici din cadrul primăriei s.Sauca

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006, Legea cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012 art.10, Hotărîrea Guvernului privind salarizarea fucţionarilor publici nr.31 din 28.05.2012 art.8 al.2

DISPUN :

1. Se premiază funcţionarii publici din cadrul primăriei s.Sauca cu un premiu egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul 2016 .
2. Contabilitatea va efectua calculele respective.

DISPOZIŢIE nr. 6

Din 26.01.2017

Cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare ale primăriei s.Sauca

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 , conform Hotărîrii Guvernului nr.49 din 30.01.2012 privind plata premiului anual personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice

DISPUN :

1. Se premiază personalul din unităţile bugetare ale primăriei s.Sauca cu un premiu în mărime de un salariu lunar de funcţie pentru activitatea defăşurată în anul 2016.
2. Contabilitatea va efectua calculele respective.

DISPOZIŢIE nr. 1

din 03.01.2017

Cu privire la conferirea gradului de calificare

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436- XVI din 28decembrie 2006, art.33 pct.3, 8 al Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în legătură cu faptul că a fost petrecută efaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din primăria s.Sauca şi a obţinut calificativul ,,Bine” de două ori şi „Foatre Bine”o dată

DISPUN :
1. Se conferă gradul de calificare, consilier de clasa a II-a contabilului-şef din cadrul primăriei s.Sauca r-nul Ocniţa, d-nei Burcovschi Aurelia, de la data de 03.01.2017.
2. Să se efectuieze consemnările respective în carnetul de muncă.
3. Contabilitatea va efectua calculele necesare.

DISPOZIŢIE nr.2

din 27.01.2017

Cu privire la acordarea concediului de odihnă

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113(1) al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003

DISPUN :

1. Se acordă concediul de odihnă deridicătoarei de la căminul de cultură din s.Sauca, doamnei Galuzinschi Elena, pentru perioada de activitate 20.07. 2016-19.07.2017 cu o durata de 28 zile calendaristice începînd cu data de 01.02.2017 pînă la data de 28.02.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
2. De adus la cunoştinţa doamnei Galuzinschi Elena prezenta dispoziţie.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                                  ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

__________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 13

din 22.02.2017

   Cu privire la constituirea comisiei de nimicire a listelor electorele de bază ale scrutinului prezidenţial din 30 octombrie 2016 din cadrul primăriei satului Sauca

        

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din   28.12.2006 art.29, Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.626 din 23.12.2016 „Cu privire la procerura de ridicare a listelor electorale de la instanţele judecatoreşti şi actualizarea datelor în Registrul de Stat al alegătorilor”

DISPUN :

 1. Se constituie Comisia de nimicire a listelor electorele de bază ale scrutinului prezidenţial din 30 octombrie 2016 din cadrul primăriei satului Sauca în următoarea componenţă :
 1. Jitari Iraida – preşedinte
 2. Popovici Sabina – membru
 3. Burcovschi Aurelia – membru

              Primarul s.Sauca                                                              Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

17.03.2017                                                                                                 nr.14

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(1,3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 23.03.2017, la orele 9.00 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la evaluarea anexei la clădirea gimnaziului „Petru Zadnipru”

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca.

 1. Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenurilor primăriei s.Sauca

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca, Roşu A. – spacialist

 1. Cu privire la iniţierea procedurii de elaborare a planurilor cadastrale

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca, Roşu A. – spacialist

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor

cadastrale şi elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului

Raportor : Roşu A. – spacialist

 1. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni în domeniul protecţiei mediului pentru anul 2017

Raportor :   Jitari I.-primarul s.Sauca.

 1. Cu privire la îmbunătăţirea productivităţii şi folosirea raţională a păşunilor

Raportor :Jitari I.-primarul s.Sauca.

 1. Cu privire la organizarea sărbătorilor „Hramul satului” ,  „Ziua internaţională a copiilor” şi „ 9 Mai – Ziua Victoriei asupra fascismului”

Raportor :Jitari I.-primarul s.Sauca, Roşu L. – directorul căminului cultural, Botnari Nina – directorul grădiniţei de copii.

 1. Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2016

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef.

 1. Cu privire la anularea unor creanţe

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef, Jitari I.-primarul s.Sauca.

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                               ПРИМЭРИЯ САУКА

______________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.15

din 20.03.2017

 

    Cu privire la avansarea unor funcţionari publici

     în treptele de salarizare

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006, art.6 alin.9 din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, în conformitate cu pct.11 alin.5 din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, ţinînd cont de perioadele de activitate în treptele de salarizare actuale, precum şi de calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale de către funcţionarii publici,

DISPUN :

 1. Se stabilesc ,începînd cu 01 martie 2017 unor funcţionari publici din primăria, s.Sauca r-nul Ocniţa noile trepte de salarizare şi salariile de funcţie după cum urmează:
Nr.

d/o   

        Numele,

     prenumele

 

        Funcţia

  Gradul

     de

salarizare

 Treapta

     de

salarizare

Salariul

    de

 funcţie

1. Popovici Sabina Secretar al Consiliului local 6 V 3840
2. Burcovschi Aurelia Contabil – şef 6

 

III 3520

 

2.Contabilul şef va asigura calcularea salariilor reieşind din noile mărimi aprobate.

Primarul s.Sauca                                                       Jitari I

Au făcut cunoştinţă:

Popovici Sabina__________________________

Burcovschi Aurelia________________________

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                                  ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.16

din 30.03.2017

        Cu privire la încetarea activităţii instituţiei preşcolare „Albinuţa” din s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în baza cererilor de acordare a concediului de odihnă a angajaţilor instituţiei preşcolare ,,Albinuţa”

DISPUN :

 1. Se încetează activitatea instituţiei preşcolare ,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 01.04.2017 pînă la data de 04.05.2017 .
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei instituţiei preşcolare ,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

           

               Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                                   ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.17

din 30.03.2017 

        Cu privire la încetarea sezonului de încălzire la grădiniţa de copii „Albinuţa” din s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu încetarea activităţii grădiniţei de copii

DISPUN :

 1. Se încetează sezonul de încălzire la grădiniţa de copii ,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 01.04.2017.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei grădiniţei de copii ,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

 

                     Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                                   ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.3

din 01.03.2017

     Cu privire la numirea persoanei responsabile de colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale

         

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din   28.12.2006 art.29

DISPUN :

Se desemnează în calitate de persoană responsabilă de colectarea declaraţiilor de avere şi interese personale din cadrul primăriei s.Sauca doamna Lazur Mihaela , specialistul din cadrul primăriei s.Sauca.

 1. De adus la cunoştinţa doamnei Lazur Mihaela prezenta dispoziţie.

 

                   Primar s.Sauca                                                              Jitari I.

                    Am făcut cunoştinţă ___________________ Lazur Mihaela

          

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                           ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr.4

                                              din 23.03.2017

 

      Cu privire la deplasarea primarului s.Sauca r-nul Ocniţa  în oraşul Chişinău la SA „VICCON”

     În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29 şi în legătură cu necesitatea apărută

  DISPUN:

   Se va deplasa în oraşul Chişinău la SA „VICCON” primarul s.Sauca, raionul Ocniţa, doamna Jitari Iraida,  la data de 24.03.2017 .

Primarul   s.Sauca                                                                           Jitari I.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.5

din 28.03.2017

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113, 115 pct.5,117,229 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă (divizat) directorului Instituţiei preşcolare ,,Albinuţa” s.Sauca , doamnei Botnari Nina, pentru perioada de activitate 14.05.2016 -13.05.2017 cu o durată de 28 zile calendaristice, de la data de 03.04.2017 pînă la data de 05.2017 inclusiv.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Botnari Nina prezenta dispoziţie.

         Primarul s.Sauca                                                   Jitari I.

           Am făcut cunoştinţă                                              Botnari N.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.6

                                               din 30.03.2017

        Cu privire la angajarea în lucrări publice  

    Examinînd cererea cet.Pînzari Dumitru,care solicită angajarea la muncă, fiind înregistrat ca şomer, luînd în consideraţie necesitatea efectuării unor lucrări publice şi reeşind din prevederile anexei 1 a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1121 din 14.10.2004 privind procedura de antrenare a şomerilor la lucrări publice , în conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală  nr.436-XVI din 28.12.2006 şi art.55 al Codului muncii

 

                                                       DISPUN:

 1. Se angajează cet.Pînzari Dumitru ca lucrător la lucrările publice în baza contractului pe termen determinat începînd cu 01 aprilie 2017 cu remunerarea muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile contractului.
 2. Executarea prezentei dispoziţii se pune în sarcina contabililui-şef al primăriei s.Sauca.

            Primarul   s.Sauca                                                              Jitari I.                   

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                           Dispoziţie nr. 18

 din 06.04.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

                                                                                  dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 2225 2500
0301 10769 3161 -2500
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                         ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                              ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.19

din 14.04. 2017

 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului sătesc Sauca

 

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,art.16(2;3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 20.04.2017, la orele 900 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la corelarea bugetului primăriei s.Sauca pe anul 2017 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017

Raportor : Burcovschi A.- contabilul-şef .

 1. Cu privire la evaluarea anexei la clădirea gimnaziului „Petru Zadnipru”

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca.

 1. Cu privire la schimbarea modului de folosinţă a terenurilor primăriei s.Sauca

Raportor : Roşu A. – spacialist, Jitari I.-primarul s.Sauca.

 1. Cu privire la iniţierea procedurii de elaborare a planurilor cadastrale

Raportor : Roşu A. – spacialist, Jitari I.-primarul s.Sauca.

 

Primarul  s.Sauca                                                 Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 20

din 14.04.2017

         Cu privire la încetarea sezonului de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei s.Sauca

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu temperaturile înalte

DISPUN :

 1. Se încetează sezonul de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei s.Sauca de la data de 16.04.2017.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei instituţiilor prezenta dispoziţie.

 

                    Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

               

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 21

 din 18.04.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 7505, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
7505 10769 2225 12400
7505 10769 2229 -12400
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

   

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr. 22

                                               din 20.04.2017

 

      Cu privire la organizarea concursului pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor prin evaluarea cererii ofertei de preţ

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu necesitatea apărută:

 

                                                   DISPUN:

    Se organizează concursul prin evaluarea cererii ofertei de preţ pentru  achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor pe data de  05.05.2017, ora 16.00 în incinta primăriei.

Primarul s.Sauca                                       Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 23

din 25.04.2017

    Cu privire la crearea comisiei  pentru constatarea pagubelor pricinuite de îngheţurilor din 19-24 aprilie 2017 din cadrul primăriei s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu îngheţurile ce au avut loc

DISPUN :

1.Se crează comisia pentru constatarea pagubelor pricinuite de îngheţurilor din 19-24 aprilie 2017din cadrul primăriei s.Sauca în următoarea componenţă:

Pîslaruc Veaceslav  – specialist al DAAP al raionului Ocniţa

Iaşciuc Eugeniu       – şef al serviciului protecţiei civile SSE Ocniţa

Roşu Alexandru      – specialist al primăriei s.Sauca

Sorbalo Vitalie        – consilier al consiliului local

Popovici Vitalie      – consilier al consiliului local

Primarul s.Sauca                                                                        Jitari I

                  

 

DISPOZIŢIE nr. 9

din 27.04.2017

 

    Cu privire la atribuirea îndemnizaţiei unice specialistului primăriei s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29 , Legea cu privire la funcţia public şi statutul funcţionarului public art.42 p.3:

DISPUN :

 1. Se atribuie îndemnizaţia unică în proporţie de 15% din salariul de funcţie pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public domnului Roşu Alexandru, specialist din cadrul primăriei s.Sauca .
 2. Contabilitatea va efectua calculele corespunzătoare.

   

                Primarul s.Sauca                                                      Jitari I

           

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIEnr.10

           din  27.04.2017                                                                                                                                                                                                            

      Cu privire la eliberarea din funcţie

     În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29; art.83 (al.1) al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003

 DISPUN:

 1. Se eliberează din funcţia de lucrător la lucrări publice de pe teritoriul primăriei s.Sauca domnul Pînzari Dumitru, de la data de 01.05. 2017 în legătură cu expirarea termenului contractului individual de muncă.

 

Primarul s.Sauca                                                                 Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                          Dispoziţie nr. 28

 din 02.05.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 2111 -1000
0301 10769 2735 1000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

      

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 29

 din 10.05.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2229 659
8802 12771 3161            -659
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 30

 din 10.05.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 7502, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
7502 10769 3161 -4000
7502 10769 3371 4000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 31

din 12.05.2017

       Cu privire la crearea comisiei  pentru constatarea pagubelor pricinuite de îngheţurilor din 11 mai 2017 din cadrul primăriei s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu îngheţurile ce au avut loc

DISPUN :

1.Se crează comisia pentru constatarea pagubelor pricinuite de îngheţurilor din 11 mai 2017din cadrul primăriei s.Sauca în următoarea componenţă:

Pîslaruc Veaceslav  – specialist al DAAP al raionului Ocniţa

Iaşciuc Eugeniu       – şef al serviciului protecţiei civile SSE Ocniţa

Roşu Alexandru      – specialist al primăriei s.Sauca

Sorbalo Vitalie        – consilier al consiliului local

Popovici Vitalie      – consilier al consiliului local

Primarul s.Sauca                                                               Jitari I

                  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 32

din 15.05.2017

       Cu privire la crearea comisiei speciale  

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, Hotărîrea Guvernului nr.290 din 05.05.2017 pct.9, în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor tîrzii din primăvara anului 2016

DISPUN :

1.Se crează comisia specială în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor tîrzii din primăvara anului 2016 din cadrul primăriei s.Sauca,r-nul Ocniţa în următoarea componenţă:

Jitari Iraida – preşedinte al comisiei

Popovici Sabina  – secretar al comisiei

Roşu Alexandru  – membru

Burcovschi Aurelia – membru

Sorbalo Vitalie – membru

Primarul s.Sauca                                                             Jitari I

                  

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 33

 din 23.05.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 3161 -528
0301 10769 3391 528
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

  

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                Dispoziţie nr. 34

 din 24.05.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2229 500
8802 12771 3161 -500
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

                                                    

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

29.05.2017                                                                                      №36

 

 

         Cu privire la numirea unui responsabil tehnic

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, art.32 (1), Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 art.13, în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparaţie a drumurilor din s.Sauca r-nul Ocniţa :

DISPUN :

 1. Se numeşte în calitate de responsabil tehnic la obiectul ,,Lucrări de reparaţie a drumurilor din s.Sauca, r-nulOcniţa” d-ul Lazari Valerii, certificate de atestare tehnico-profesională – seria 2012-RT, nr.0997.         

             Primarul s.Sauca                                                      Jitari I

                 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                         ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr.11

                                              din 24.05.2017

 

    Cu privire la deplasarea primarului s.Sauca în oraşul Chişinău la SA „VICCON”

     În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29,32; Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012  şi în legătură cu necesitatea apărută

                                                        DISPUN:

 

    Se va deplasa în oraşul Chişinău la SA „VICCON primarul s.Sauca, doamna Jitari Iraida, la data de 25.05.2017.  

Primarul   s.Sauca                                                              Jitari I.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 37

din 01.06.2017

       Cu privire la formarea grupului de lucru pentru elaborarea planului strategic al localităţii

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu necesitatea apărută

DISPUN :

1.Se formează grupul de lucru de pe teritoriul s.Sauca, r-nul Ocniţa  pentru elabararea planului strategic al localităţii în următoarea componenţă:

1.Jitari Iraida

2.Botnari Nina

3.Turcoman Valentina

4.Popovici Nelea

5.Roşu Liudmila

6.Ciornea Vitalina

7.Colac Alina

8.Sorbalo Nina

9.Melnic Alina

10.Rusu Carolina

11.Breazu Svetlana

Primarul s.Sauca                                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 38

 din 02.06.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 316110 -8000
0301 10769 273200             8000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                              Dispoziţie nr. 39

 din 05.06.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2229 2000
8802 12771 3161           -2000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                         Dispoziţie nr. 40

 din 06.06.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502,7502,7505, 8802în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8502 10769 2229 -2500
8502 10769 3361             2500
7502 10769 3161 -64
7502 10769 3361 64
7505 10769 3161 -1000
7505 10769 3361  1000
8802 12771 3351 -185
8802 12771 3141 185
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                         Dispoziţie nr. 42

 din 14.06.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8602 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8602 10769 2224 -866
8602 10769 3351              661
8602 10769 3361 205
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr.12

                                        din 08.06.2017 

    Cu privire la deplasarea primarului s.Sauca în oraşul Chişinău la IDIS„Viitorul”

     În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29,32; Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012  şi în legătură cu necesitatea apărută

                                                       DISPUN:

 

    Se va deplasa în oraşul Chişinău la IDIS„Viitorul”primarul s.Sauca, doamna Jitari Iraida, la data de 09.06.2017.

Primarul   s.Sauca                                                              Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.14

din 30.06.2017

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă       

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113(1) al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,art.VI p.41 al Convenţiei Colective  (nivel de ramură) pe anii 2013-2018 nr.6 din 30.05.2013

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă directorului căminului de cultură din s.Sauca, doamnei Roşu Liudmila, pentru perioada de activitate 22.06.2016-21.06.2017 cu o durata de 35 zile calendaristice ( 28 +7 zile pentru eforturi psiho emoţionale sporite) începînd cu data de 20.06.2017 pînă la data de  07.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Roşu Liudmila prezenta dispoziţie.

              Primarul s.Sauca                                                        Jitari I.

              Am făcut cunoştinţă                                                     Roşu L.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.15

din 30.06.2017

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113(1) al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă arhivarului din cadrul primăriei Sauca, doamnei Butrina Lidia, pentru perioada de activitate 2016-2017 cu o durata de 28 zile calendaristice începînd cu data de 01.07.2017 pînă la data de  28.07.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Butrina Lidiaa prezenta dispoziţie.

        Primarul s.Sauca                                                        Jitari I.

Am făcut cunoştinţă                                                   Butrina L.

______________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.16

din 30.06.2017

 

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, art.43 al Legii privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă (divizat) specialistului din cadrul primăriei s.Sauca, domnului Roşu Alexandru, pentru perioada de activitate 01.08.2016-31.07.2017 cu o durată de 20 zile calendaristice  de la data de 01.07.2017 pînă la data de  07.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. De adus la cunoştinţa domnului Roşu Alexandru prezenta dispoziţie.

         

                   Primarul s.Sauca                                                  Jitari I.

                  

                   Am luat cunoştinţă                                                Roşu A.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIEnr.17                                                                                                                                                               din30.06.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

      Cu privire la numirea în funcţie

     În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29;  Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154 din28.03.2003

  DISPUN:

 1. Se numeşte în funcţie de curier în cadrul primăriei s.Sauca doamna Liciu Maia(1,0 de stat) de la data de 01.07.2017 cu retribuirea lunară conform statelor de funcţii.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Liciu Maia prezenta dispoziţie.

Primarul s.Sauca                                                              Jitari I.

Am luat cunoştinţă                                                           Liciu M.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

07.07.2017                                                                                                 NR.44

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(1,3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 12.07.2017, la orele 9.00 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la scutirea de impozitul funciar.

Raportor : Lazur M. – specialist

 1. Cu privire la iniţierea procedurii de elaborare a planului cadastral .

Raportor :  Jitari I.- primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea planurilor geometrice ale terenurilor cu

numerele cadastrale  6239105142, 6239111237, 6239113098,

6239105143.

Raportor : Jitari I. – primarul s.Sauca

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor

cadastrale şi elaborarea proiectelor de organzare a teritoriului.

Raportor : Roşu A. – specialist

 

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 45

 din 07.07.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 316110 -1100
8802 12771 314110             1100
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 46

 din 13.07.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 2222 3500
0301 10769 3111            -3500
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                            Dispoziţie nr. 47

 din 17.07.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:

Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 3161 -6000
8802 12771 2222             6000
8802 12771 2222 -6000
8802 12771 2229   6000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

                   

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 18

din 28.07.2017

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,art.43 al Legii privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008

DISPUN :

Se acordă concediul de odihnă specialistului din cadrul primăriei Sauca , doamnei Lazur Mihaela, pentru perioada de activitate  07.2016 -30.06.2017 cu o durată de 35 zile calendaristice de la data de 01.08.2017 pînă la data de  06.09.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.

 1. De adus la cunoştinţa doamnei Lazur Mizaela prezenta dispoziţie.

 Primarul s.Sauca                                                Jitari I 

    Am luat cunoştinţă                                              Lazur M.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                        ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 19

din 28.07.2017 

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,art.43 al Legii privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă contabilului-şef din cadrul primăriei Sauca , doamnei Burcovschi Aurelia, pentru perioada de activitate  02.2017 -23.02.2018 cu o durată de 35 zile calendaristice de la data de 01.08.2017 pînă la data de  06.09.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Burcovschi Aurelia prezenta dispoziţie.

         Primarul s.Sauca                                                Jitari I.

          Am luat cunoştinţă                                              Burcovschi A.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

___________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.20

din 28.07.2017

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113(1) al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă contabilului din cadrul primăriei s.Sauca, doamnei Ciornîi Ludmila, pentru perioada de activitate 01.08.2016 – 31.07.2017 cu o durata de 28 zile calendaristice începînd cu data de 31.07.2017 pînă la data de 08.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Ciornîi Ludmila prezenta dispoziţie.

        Primarul s.Sauca                                                        Jitari I.

Am făcut cunoştinţă                                                   Ciornîi L.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr.21

                                              din 31.07.2017

 

      Cu privire la deplasarea primarului s.Sauca r-nul Ocniţa  în oraşul Chişinău la Congresul Autorităţilor Locale din Moldova

     În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29,32 ; Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 şi în legătură cu necesitatea apărută

  DISPUN:

 

   Se va deplasa în oraşul Chişinău la Congresul Autorităţilor Locale din Moldova primarul s.Sauca, doamna Jitari Iraida la data de 01.08.2017  .

Primarul   s.Sauca                                                                           Jitari I.

                   

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                           ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

                                                                DISPOZIŢIE

PRIMĂRIA S.SAUCA, R-NUL OCNIŢA

Nr. 52                                                                                                                 din 09.08.2017

Cu privire la desemnarea persoanei

responsabile de listele electorale

În scopul întocmirii şi actualizării listelor electorale, în temeiul art. 381, 39 din Codul electoral, art. 32 alin. (1) şi art. 39 alin. (2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, DISPUN:

 1. Se desemnează în calitate de persoană responsabilă de listele electorale d-na Popovici Sabina, secretarul Consiliului sătesc Sauca.
 2. Persoana nominalizată în prezenta dispoziţia va obţine statutul de registrator după autorizarea în această calitate de către Comisia Electorală Centrală.
 3. În procesul de prelucrare a datelor conţinute în Registru, persoana respectivă se va conforma prevederilor Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2974 din 19 noiembrie 2014.
 4. Prezenta dispoziţie se transmite Comisiei Electorale Centrale.
 5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

               Primarul s.Sauca                                                                               Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                                ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.22

din 28.08.2017

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113(1) al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,art.VI p.41 al Convenţiei Colective  (nivel de ramură) pe anii 2013-2018 nr.6 din 30.05.2013

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă şefului bibliotecii publice din s.Sauca, doamnei Popovici Nelea, pentru perioada de activitate 05.02.2016 – 04.02.2017 cu o durata de 35 zile calendaristice ( 28 +7 zile pentru eforturi psiho emoţionale sporite) începînd cu data de 01.09.2017 pînă la data de  10.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Popovici Nelea prezenta dispoziţie.

              Primarul s.Sauca                                                        Jitari I.      

             Am făcut cunoştinţă                                                     Popovici N.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.23

din 28.08.2017

  

         Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.26 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003, art.15 al Legii cu privire la statutul persoanelor cu

funcţii de demnitate public nr.199 din 16.07.2010

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă anual (divizat) primarului s.Sauca, doamnei Jitari Iraida, pentru perioada de activitate 18.10.2015- 17.10.2016 cu o durată de 14 zile calendaristice începînd cu data de 11.09.2017 pînă la data de 24.09.2017 inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. Se împuterniceşte secretarul consiliului local, d-na Popovici Sabina de a îndeplini atribuţiile primarului pe perioada aflării în concediu.

          Primarul s.Sauca                                                               Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                              Dispoziţie nr. 54

 din 04.09.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 7505, în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun: 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
7505 10769 2229 -15200
7505 10769 2225            15200
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                           ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

                                                   DISPOZIŢIE nr.56

din 29.09.2017

         Cu privire la desemnarea persoanei responsabile de înregistrarea şi publicarea actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006, Hotărîrea Guvernului RM nr.672 din 28.08.2017 pentru aprobarea regulamentului cu privire la Registrul de stat al actelor locale

DISPUN :

 1. Se desemnează în calitate de persoană responsabilă de înregistrarea şi publicarea actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale secretarul consiliului sătesc Sauca, doamna Popovici Sabina.
 2. Se desemnează ca persoană supleantă în calitate de angajat autorzat pentru includerea actelor  administrative în Registrul de stat al actelor locale primarul s. Sauca, doamna Jitari Iraida.

Primarul s.Sauca                                                   Jitari I.

          

         

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

                                                   DISPOZIŢIE nr.27

din 28.09.2017

     Cu privire la acordarea concediului de odihnă

        

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ,art.112,113 al Codului Muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003,art.43 al Legii privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008

DISPUN :

 1. Se acordă concediul de odihnă secretarului  consiliului sătesc Sauca , doamnei Popovici Sabina, pentru perioada de activitate  11.2016 -31.10.2017 cu o durată de 38 zile calendaristice de la data de 01.10.2017 pînă la data de  07.11.2017  inclusiv, cu acordarea ajutorului material.
 2. De adus la cunoştinţa doamnei Popovici Sabina prezenta dispoziţie.

Primarul s.Sauca                                                   Jitari I.

          

          Am luat cunoştinţă                                              Popovici

                                                                                            

   

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 57

 din 03.10.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502,8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8502 07668 2224 -2000
8502 07668 2225            -2000
8502 07668 3111 -3383
8502 07668 3371 7383
8802 12771 3331 -16000
8802 12771 3331 16000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 58

 din 05.10.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301,7505,8602 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 2229 -3550
0301 10769 3371             3550
7505 10769 2229 -1400
7505 10769 3361 1400
0301 10769 3111 -17828,50
0301 10769 3371  17828,50
8602 10769 3391 -105
8602 10769 3371 105
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 59

din 09.10.2017

 

 

        Cu privire la începerea sezonului de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei s.Sauca

         

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu temperaturile scăzute

DISPUN :

 1. Se începe sezonul de încălzire la Instituţia Publică grădiniţă-creşă ,,Albinuţa” s.Sauca de la data de 09.10.2017
 2. Se începe sezonul de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei Sauca, r-nul Ocniţa de la data de 16.10.2017.
 3. De adus la cunoştinţa administraţiei instuţiilor prezenta dispoziţie.

 

            

           

 

 

                     Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 60

 din 16.10.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301,8502,8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 2224 600
0301 10769 2227             -600
8502 07668 3331 6288
8502 07668 3391 -6288
8802 12771 3341 -1000
8802 12771 3361  1000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 61

 Din 20.10.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8502 07668 3161 -6000
8502 07668 3371             6000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 63

 Din 06.11.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2111 -500
8802 12771 2735              500
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 64

 Din 07.11.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502,8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8502 07668 2111 -8000
8502 07668 3361             8000
8802 12771 3331 1000
8802 12771 3391 -1000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 65

 Din 10.11.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502, 0301, 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8502 07668 2111 -7850
8502 07668 3141             15700
8502 07668 3361 -7850
0301 10769 2227 110
0301 10769 2229 -110
8802 12771 2229 -500
8802 12771 2735  500
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

                                                                                          

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА          МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

14.11.2017                                                                                                 NR.66

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(1,3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 20.11.2017, la orele 14.30 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la  modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pe

anul 2017.

Raportor : Burcovschi A. – contabil-şef

 1. Cu privire la modificarea deciziei 5/6 din 24.09.2015,,Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie pentru bunurile ce se află în proprietatea primăriei s.Sauca”.

Raportor :  Jitari I.-primarul s.Sauca .

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.5/6 din 09.12.2016 a Consiliului sătesc Sauca „ Cu privire la aprobarea bugetului local Sauca  pentru anul 2017”

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Organizaţia obştească „Euroregiunea «Nistru» şi primăria satului Sauca, raionul Ocniţa- Republica Moldova. 

Raportor: Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Consiliul orăşenesc Tomaşpoli, regiunea Viniţa – Ucraina şi Consiliul sătesc Sauca, raionul Ocniţa- Republica Moldova .

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea Protocolului de înfrăţire şi parteneriat între comuna Hudeşti, judeţul Botoşani – România şi satul Sauca, raionul Ocniţa- Republica Moldova.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

Primarul s.Sauca                                                           Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 67

 Din 15.11.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2111 -7000
8802 12771 2111             7000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 68

 Din 22.11.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, 8502 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 3331 -30000
8802 12771 3141 30000
8502 10769 2229 -500
8502 10769 3361 500
8502 10769 3331 -130,94
8502 10769 3361 130,94
8802 12771 3161 -15000
8802 12771 3141 15000
8802 12771 3361 4000
8802 12771 3331 -4000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                        Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.70

din  01.12.2017

 

 

       Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a mijloacelor materiale

     a instituţiilor bugetare din primăria s.Sauca 

                                                                                                                  

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29 şi în legătură cu necesitatea apărută

DISPUN :

Se constituie  comisia de inventariere a mijloacelor materiale ce aparţin  instituţiior bugetare ale primăriei s.Sauca la 01.12.2017 în următoarea componenţă:

 1. Popovici Sabina – secretar al consiliului local
 2. Burcovschi Aurelia – contabil-şef
 3. Ciornîi Ludmila – contabil
 4. Botnari Nina – director IP ,, Albinuţa”
 5. Roşu Ludmila – director al căminului cultural
 6. Popovici Nelea – director al bibliotecii publice

 

                     Primarul s.Sauca                                        Jitari I

                

                                                          Dispoziţie nr. 71

 din 01.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301,8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 3321 -4000
0301 10769 3361            -4100
0301 10769 3141 8100
8802 12771 3161 -1000
8802 12771 2735 200
8802 12771 3311 800
8802 12771 3361 6800
8802 12771 3381 3200
8802 12771 3391 -10000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 72

 din 04.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2221 1080
8802 12771 3371           -1080
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.74

din 04.12. 2017

 

 Cu privire la constituirea echipei multidisciplinare teritoriale comunitare

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, Hotărîrea Guvernului nr.228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire

DISPUN :

 1. Se constituie echipa multidisciplinară teritorială comunitară pe lîngă primăria s.Sauca în următoarea componenţă:
 2. a) Jitari Iaida – primarul s.Sauca
 3.         b) Butrina Lidia – asistentul social

c)Colacov Vladimir – şefulul de post

d)Miron Aliona – lucrător medical

e)Ţurcanu Angela – directorul gimnaziului

f)Botnari Nina – directorul interimar al grădiniţei de copii

 1. g) Sorbală Valentina – profesor
 2.     Se desemnează în calitate de coordonator al echipei multidisciplinare

         comunitare doamna Butrina Lidia.

 

 

             Primarul s.Sauca                                        Jitari I

                 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 77

 din 05.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, 8502 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 3381 -4000
8802 12771 3331             4000
8502 07665 3161            -500
8502 07665 3361  500
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 78

 din 06.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2222 -500
8802 12771 3331              500
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 79

 din 07.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802,0301 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 3381 6084
8802 12771 3141           -6084
0301 10769 2229 4000
0301 10769 3311 -4000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 80

 din 08.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
0301 10769 2111 -1360
0301 10769 2121             1125
0301 10769 2122 235
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

08.12.2017                                                                                                 NR.81

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(1,3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 15.12.2017, la orele 9.00 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului local a primăriei s.Sauca pentru

anul 2018.

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2017.

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii primăriei s.Sauca.

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la stabilirea parcursului – limită anual al automobilului de serviciu.

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal ale instituţiilor publice din cadrul Primăriei s.Sauca .

Raportor :Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea cadastrului funciar pe primăria s.Sauca la data de 01.2018.

Raportor : Roşu A. – specialist

 1. Cu privire la aprobarea bugetului local a primăriei s.Sauca pentru

anul 2018.

Raportor :  Burcovschi A.- contabilul-şef, Lazur M. – specialist, Jitari I.-   primarul s.Sauca

 1. Cu privire la stabilirea îndemnizaţiei de conducere pentru funcţia didactică de conducere din Instituţia Publică grădiniţă-creşă „ Albinuţa”.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca.

 1. Cu privire la numirea primarului persoana responsabilă pentru desfășurarea procedurei de evaluare a performanţelor profesionale şi completarea fişei de evaluare a secretarului Consiliului local.

Raportor : Popovici Sabina – secretarul Consiliului sătesc Sauca

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 82

 din 11.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 3361 368
8802 12771 3331             -368
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.85

din  15.12.2017

 

 

       Cu privire la constituirea comisiei de casare a mijloacelor materiale a

      instituţiilor bugetare din primăria s.Sauca 

                                                                                                                  

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29 şi în legătură cu necesitatea apărută

DISPUN :

Se constituie  comisia de casare a mijloacelor materiale ce aparţin  instituţiior bugetare ale primăriei s.Sauca la 01.12.2017 în următoarea componenţă:

 1. Jitari Iraida – primarul s.Sauca
 2. Burcovschi Aurelia – contabil-şef
 3. Ciornîi Ludmila – contabil
 4. Botnari Nina – director IP ,, Albinuţa”
 5. Roşu Ludmila – director al căminului cultural
 6. Popovici Nelea – director al bibliotecii publice

  

 

                     Primarul s.Sauca                                        Jitari I

                 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 86

din 18.12.2017

 

 

        Cu privire la sistarea activităţii instructiv-educative a Instituţiei Publice „Albinuţa” din s.Sauca

         

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29,31, în legătură cu sărbătorile de iarnă

DISPUN :

 1. Se sistează activitatea instructiv-educativă a Instituţiei Publice ,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 02.01.2018 pînă la data de 12.01.2018.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei Instituţiei Publice ,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

 

            

           

 

              Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                 

 

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 87

 din 18.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2111 -3099
8802 12771 2121             2800
8802 12771 2122 208
8802 12771 2122 91
8802 12771 3361 1000
8802 12771 3331 -1000
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 88

 din 19.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, 0301 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2222 -448
8802 12771 2227             -744
8802 12771 2229 -1484
8802 12771 2735 -878
8802 12771 3161 -36
8802 12771 3311 2819
8802 12771 3381 2791
8802 12771 2221 -20
8802 12771 3141 -2000
0301 10769 2819 1300
0301 10769 3311 -1300
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 89

 din 20.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802  în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2111 -19000
8802 12771 3311             19000
8802 12771 3311 6200
8802 12771 3311 -1800
8802 12771 3331 -4400
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 90

 din 21.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 3001, 8802, 0301 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
3001 10769 3311 -2900
3001 10769 3321             2900
8802 12771 3341 -1000
8802 12771 3391 1000
0301 10769 2222 100
0301 10769 2227 -100
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 91

 din 22.12.2017

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

 

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, 08502 în temeiul punctelor 5 şi 6  din Decizia Consiliului local Sauca nr. 5/6 din 09 decembrie 2016 „cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pe anul 2017” şi art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Subprogram (P1P2) Org 2 Eco (K4)
8802 12771 2111 -1866
8802 12771 2225             1866
8802 12771 2111 -75
8802 12771 2121 -973
8802 12771 3361 1274
8802 12771 2121 -226
8802 12771 3311 -64
8802 12771 3351 -162
8802 12771 3361 3431
8802 12771 3371 -618
8802 12771 3391 -2006
8802 12771 3331 -47
8802 12771 3391 -534
8802 12771 2227 -100
8802 12771 3361 100
8502 07668 2224 200
8502 07668 3141 -200
8802 12771 3361 316
8802 12771 2225 -316
 1. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de Org 1 va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K4, după care, cu rol de instituţie bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor la nivel de K6.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 92

din 28.12. 2017

 

 

        Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

        

În baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07 2008 art.34,36, în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 5 august 2010

                                                   DISPUN :

Se stabileşte perioada de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cuprinsă între 15 decembrie 2017 şi 15 februarie 2018 conform graficului şi listei funcţionarilor publici din primăria s.Sauca evaluaţi, evaluatorilor şi contrasemnatarilor.   (anexa nr.1 la dispoziţia nr.92 din 28.12.2017)

 Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

                 

REPUBLICA MOLDOVA                                       РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

__________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 94

din 29.12.2017

   Cu privire la Constituirea comisiei de expertiză din cadrul primăriei satului Sauca

        

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din   28.12.2006 art.29, în scopul expertizării valorii documentelor elaborate de către primăria satului Sauca şi selectării acestora pentru păstrare permanentă sau nimicire, conform Instrucţiunilor cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr.115 din 28.02.1996, în temeiul Indicatorului documentelor-tip şi al termenilor lor de păstrare şi Nomenclatorului dosarelor aprobat,

DISPUN :

 1. Se constituie Comisia de expertiză din cadrul primăriei satului Sauca în următoarea componenţă :

preşedintele – Popovici Sabina, secretarul consiliului sătesc

membri –        Burcovschi Aurelia, contabil-şef

Lazur Mihaela, specialist

Roşu Alexandru, specialist

 1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii mi-l asum.

 

             

              Primarul s.Sauca                                                              Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.1

03.01.2018

 

        Cu privire la formarea grupului de lucru pentru achiziţii pe anul 2018

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, art.32(1), Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.13, în legătură cu necesitatea apărută

DISPUN :

1.Se formează grupul de lucru pentru achiziţii, din cadrul primăriei s.Sauca, pe anul 2018 în următoarea componenţă:

1.Jitari Iraida  – preşedinte

 1. Burcovschi Aurelia – membru
 2. Liciu Maia – membru
 3. Popovici Sabina – membru
 4. Lazur Mihaela – membru
 5. Botnari Nina – membru
 6. Cojocari Erica– membru

8.Responsabilul ethnic – membru

Primarul s.Sauca                                                             Jitari I

                  

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 05

 din 12.01.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 2221 -25920
12771 8802 00199 2221 25920
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr. 6

                                               din 15.01.2018

 

      Cu privire la organizarea concursului pentru lucrări de reparaţie a porţiunilor de drum prin evaluarea cererii ofertei de preţ

 

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu necesitatea apărută:

 

                                                   DISPUN:

    Se organizează concursul prin evaluarea cererii ofertei de preţ pentru  luctări de reparaţie a porţiunilor de drum pe data de  12.02.2018, ora 11.00 în incinta primăriei.

Primarul s.Sauca                                                     Jitari Iraida

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr. 7

                                               din 15.01.2018

 

      Cu privire la organizarea concursului pentru reparaţia capitală a acoperişului şarpant a Căminului cultural din s.Sauca,r-nul Ocniţa prin evaluarea cererii ofertei de preţ

 

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu necesitatea apărută:

 

                                                   DISPUN:

    Se organizează concursul prin evaluarea cererii ofertei de preţ pentru reparaţia capitală a acoperişului şarpant a Căminului cultural din s.Sauca, r-nul Ocniţa  pe data de  13.02.2018, ora 10.00 în incinta primăriei.

Primarul s.Sauca                                                     Jitari Iraida.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА           МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                         ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                              ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.8

din 24.01. 2018

 

 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului sătesc Sauca

 

 

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,art.16(2;3)

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 28.01.2018, la ora 1000 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la aprobarea planului strategic de dezvoltare social-economică a satului Sauca pentru anii 2018-2022.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. 2. Cu privire la corelarea bugetului primăriei s.Sauca pe anul 2018 cu Legea bugetului de stat pe anul 2018.

Raportor : Burcovschi A.-contabil-şef.

Primarul  s.Sauca                                               Jitari Iraida

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 12

 din 02.02.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2229 2000
1617 0301 00005 3331 -2000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.14

                                                   din 09.02.2018

 

 

Cu privire la aprobarea procedurii de management

al riscurilor în cadrul primăriei s.Sauca

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, art. 29, 32; Legea privind controlul financiar public intern nr. 229art. 8, 10, 14; avînd în vedere necesitatea organizării şi dezvoltării sistemului de control managerial în cadrul autorităţilor administraţieie publice locale

DISPUN :

 1. Se aprobă procedura de management al riscurilor în cadrul Primăriei s.Sauca, r-nul Ocniţa, conform anexei.
 2. Controlul execxutării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primarul s.Sauca                                                             Jitari Iraida

                  

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                     РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  RAIONUL OCNIŢA                           ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                               ПРИМЭРИЯ САУКА

______________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.16

din 01.03.2018

 

    Cu privire la avansarea unor funcţionari publici

     în treptele de salarizare

În conformitate cu art.29 al Legii privind administraţia ublic locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006, art.6 alin.9 din Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, în conformitate cu pct.11 alin.5 din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, ţinînd cont de perioadele de activitate în treptele de salarizare actuale, precum şi de calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale de către funcţionarii publici,

DISPUN :

1.Se stabilesc, începînd cu 01 martie 2018,  funcţionarilor publici din  primăria s.Sauca, r-nul Ocniţa noile trepte de salarizare şi salariile de funcţie după cum urmează:

Nr.

d/o   

        Numele,

     prenumele

 

        Funcţia

  Gradul

     de

salarizare

 Treapta

     de

salarizare

Salariul

    de

 funcţie

1. Popovici Sabina Secretar al Consiliului local 6 VI 4000
2. Burcovschi Aurelia Contabil – şef 6

 

IV 3680
3. Roșu Alexandru specialist 1 VII 2860
4. Lazur Mihaela specialist 1 II 2310

2.Contabilul-şef va asigura calcularea salariilor reieşind din noile mărimi aprobate.

Primarul s.Sauca                                                       Jitari I

Au făcut cunoştinţă:

Popovici Sabina__________________________

Burcovschi Aurelia_______________________

Roșu Alexandru _________________________

Lazur Mihaela ___________________________

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.18

din 23.03.2018

 

 

        Cu privire la încetarea activităţii instituţiei publice grădinița –creșă „Albinuţa” din s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în baza cererilor de acordare a concediului de odihnă a angajaţilor instituţiei preşcolare ,,Albinuţa”

DISPUN :

 1. Se încetează activitatea instituţiei publice grădinița-creșă ,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 24.03.2018 pînă la data de 30.04.2018 .
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei instituţiei publice ,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

 

            

          

               Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 19

din 28.03.2018

 

 

         Cu privire la încetarea sezonului de încălzire la Instituția Publică grădinița – creșă „Albinuţa” din s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu încetarea activităţii grădiniţei de copii

DISPUN :

 1. Se încetează sezonul de încălzire la Instituția Publică grădinița – creșă ,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 29.03.2018.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei grădiniţei de copii ,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

 

            

           

 

 

                     Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 20

din 30.03.2018

 

 

        Cu privire la crearea comisiei pentru casarea plantațiilor perene

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, Regulamentul cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din 20.10.1995  privind   modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare și defrișare a plantațiilor perene

DISPUN :

1.Se crează comisia pentru  casarea plantațiilor perene de pe teritoriul primăriei s.Sauca, r-nul Ocniţa în următoarea componenţă:

– Roșu Alexandru  – specialist

– Cojocari Erica – consilier

– Burcovschi Vasile – consilier

Primarul s.Sauca                                                               Jitari I.

                  

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.22

din 02.04.2018                                

 

 

         Cu privire la numirea unui responsabil tehnic

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, art.32 (1), Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996 art.13, în legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație capital a acoperișului șarpant a Căminului Cultural s.Sauca :

DISPUN :

 1. Se numeşte în calitate de responsabil tehnic la obiectul ,,Reparaţia capitală a  acoperișului șarpant a Căminului cultural din s.Sauca, r-nul Ocnița” d-ul Levcenco Ruslan, certificat de atestare tehnico-profesională – seria 2016 -RT, nr.2262.         

 

             Primarul s.Sauca                                                      Jitari I

                 

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 23

 din 02.04.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
10769 0301 00005 3141 10000
10769 0301 00005 3161        -10000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 24

din 02.04.2018

 

 

        Cu privire la modificare dispoziției nr.20 din 30.03.2018 ,, cu privire la crearea comisiei pentru casarea plantațiilor perene”

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, Regulamentul cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din 20.10.1995  privind   modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare și defrișare a plantațiilor perene

DISPUN :

1.Se adaugă în componența comisiei pentru  casarea plantațiilor perene de pe teritoriul primăriei s.Sauca, r-nul Ocniţa doi membri:

1) proprietarul plantației perene

2) reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Primarul s.Sauca                                                               Jitari I.

                  

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 25

 din 04.04.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
07665 8502 00231 2735 1000
07665 8502 00231 3161         -1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 26

din 06.04.2018

 

 

         Cu privire la încetarea sezonului de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu temperaturile înalte

DISPUN :

 1. Se încetează sezonul de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei s.Sauca de la data de 07.04.2018.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei instituţiilor prezenta dispoziţie.

 

         

                    Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 27

 din 20.04.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
10769 8502 00224 3331 -2500
10769 8502 00224 3391  2500
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.  28

din 20.04.2018

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(1,3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 26.04.2018, la orele 13.00 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.6/7 din 15.12.2017 a Consiliului sătesc Sauca „Cu privire la aprobarea bugetului local Sauca pentru anul 2018”

Raportor: Lazur M. – specialist

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului cu privire la înregistrarea și evidența vehiculelor cu tracțiune animală

Raportor :  Jitari I.-primarul s.Sauca .

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului privind plata ajutorului material, premiilor și suplimentelor de plată la salariu persoanei care deține funcția de demnitate publică, funcționarilor publici și personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorității publice

Raportor : Burcovschi A.-  contabil-şef

 1. Cu privire la plata premiului anual

Raportor: Burcovschi A.-  contabil-şef

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2018

Raportor : Burcovschi A.- contabil-şef

 1. Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2018

Raportor : Burcovschi A.- contabil-şef

 1. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni în domeniul protecţiei mediului pentru anul 2018

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la îmbunătăţirea productivităţii şi folosirea raţională a păşunilor

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

 

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                DISPOZIŢIE nr. 29

                                                    din 20.04.2018

 

Cu privire la utilizarea surselor financiare pentru organizarea sărbătorilor           ,, Ziua Familiei” și ,,9 mai”

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu necesitatea apărută pentru organizarea sărbătorilor –     ,, Ziua Familiei” și ,,9 mai”

DISPUN :

  

 1. Se utilizează suma de 2000 lei pentru organizarea sărbătorii ,, Ziua Familiei” pe teritoriul primăriei s.Sauca.
 2. Se utilizează suma de 2500 lei pentru organizarea sărbătorii ,, 9 mai” pe teritoriul primăriei s.Sauca.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

                                                                                                                     

                                   

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ С.САУКА                                                                                           

                                                          Dispoziţie nr. 30

 din 21.04.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 7502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
10769 7502 00333 3161         -2000
10769 7502 00333 3361          1000
10769 7502 00333 3371          1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

                                                                        

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 32

din 02.05.2018                               

 

   Cu privire la instituirea comisiei de recepţie a lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului şarpant a căminului cultural din s.Sauca r-nul Ocniţa, reparaţie a porţiunilor de drum, reparație a treptelor la căminul cultural

 

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, art.32(1), în legătură cu finalizarea lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului şarpant a Căminului cultural din s.Sauca,r-nul Ocniţa și de reparaţie a porţiunilor de drum

DISPUN :

1.Se instituie comisia de recepţie a lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului şarpant a căminului cultural din s.Sauca r-nul Ocniţa, reparaţie a porţiunilor de drum, reparație a treptelor la căminul cultural din cadrul primăriei s.Sauca, în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei :

Jitari Iraida               – primarul s.Sauca

Membrii comisiei:

Burcovschi Aurelia

Liciu Maia

Popovici Sabina

Lazur Mihaela

Botnari Nina

Cojocari Erica

Responsabilul ethnic

Primarul s.Sauca                                                             Jitari I

                  

                     

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 35

 din 21.05.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
10769 0301 00005 2229 -37132
10769 0301 00005 3141          37132
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

                                                                                                    

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 36

 din 23.05.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2225 -100
1617 0301 00005 3391            100
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 38

 din 06.06.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2224 450
1617 0301 00005 2225          -450
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 39

 din 11.06.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 3161 500
12771 8802 00199 3311          -500
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 41

 din 12.06.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 3111 7200
1617 8502 00234 3371         -5000
1617 8502 00234 3391         -2200
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr.42

 din 12.06.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 3111 7000
1617 8502 00234 3161         -7000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 43

 din 15.06.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502, 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 2225  -63220
1617 8502 00234 3111           48000
1617 8502 00234 3141 8000
1617 8502 00234 3371 7220
1617 0301 00005 2225 10000
1617 0301 00005 3111          -40000
1617 0301 00005 3371 30000
10769 0301 00005 2224 1000
10769 0301 00005 3161          -3000
10769 0301 00005 3321 2000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 47

din 02.07.2018

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(1,3)

DISPUN:

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 06.07.2018, la orele 900 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2018

Raportor:  Burcovschi A.- contabil-şef, Jitari I.- primarul s.Sauca

 1. Cu privire la scutirea de impozitul funciar

Raportor: Lazur M. – specialist

 1. Cu privire la stabilirea îndemnizaţiei de conducere pentru funcţia didactică de conducere din Instituţia Publică grădiniţă-creşă „Albinuţa”

Raportor : Burcovschi A.-  contabil-şef

 1. Cu privire la actualizarea planului geometric al terenului cu nr.cadastral 62391140251

Raportor: Roșu A.-  specialist

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise la executarea lucrărilor cadastrale şi elaborarea proiectelor de organzare a teritoriului

     Raportor: Roșu A.-  specialist

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr.48

                                               din 02.07.2018

 

      Cu privire la organizarea concursului pentru lucrări de montare a sistemului de încălzire la primăria din s.Sauca, r-nul Ocnița prin evaluarea cererii ofertei de preţ

 

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu necesitatea apărută:

 

                                                   DISPUN:

    Se organizează concursul prin evaluarea cererii ofertei de preţ pentru lucrări de montare a sistemului de încălzire la primăria din s.Sauca, r-nul Ocnița pe data de  23.07.2018, ora 1100 în incinta primăriei.

Primarul s.Sauca                                                     Jitari Iraida

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr.49

 din 03.07.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
10769 0301 00005 2225 5000
10769 0301 00005 3111         -5000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 50

 din 06.07.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 3141 -1000
1617 0301 00005 3181            1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr. 51

                                               din 10.07.2018

 

      Cu privire la organizarea concursului pentru lucrări de schimbare a tîmplăriei la Căminul Cultural din s.Sauca, r-nul Ocnița prin evaluarea cererii ofertei de preţ

 

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu necesitatea apărută:

 

                                                   DISPUN:

    Se organizează concursul prin evaluarea cererii ofertei de preţ pentru lucrări de schimbare a tîmplărie la Căminul Cultural din s.Sauca, r-nul Ocnița pe data de  31.07.2018, ora 1000 în incinta primăriei.

Primarul s.Sauca                                                     Jitari Iraida

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 52

 din 24.07.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 7505 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 7505 00335 3161 50000
1617 7505 00335 3181         -50000
1617 7505 00335 2225 20000
1617 7505 00335 2229 -20000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                           Dispoziţie nr.55

 din 01.08.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 2221 12000
12771 8802 00199 3361 -12000
12771 8802 00448 2221 5000
12771 8802 00448 3361 -3000
12771 8802 00448 3371 -2000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 56

 din 01.08.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 3311 -25000
12771 8802 00448 3331            25000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr.57

 din 07.08.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 3111 2000
1617 8502 00234 3371         -2000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

 

DISPOZIȚIE

 

16 august 2018                                                                                 Nr.58

 

Cu privire la constituirea 

echipei multidisciplinare

În conformitate cu art.10 al Legii cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010, art. 29, alin.(1) lit. q), r), art.32, alin. (1), (11)  al Legii nr.436- XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, art. 6 al Legii nr.140  din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Regulamentul de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului național de referire aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.228 din 28.03.2014, Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului aprobate prin Hotărârea Guvernului RM nr.270 din 08.04.2014, întru asigurarea executării serviciilor sociale conform cerințelor Hotărârii Guvernului RM nr.1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate,  Hotărârii Guvernului RM nr.716 din 18.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, Hotărârii Guvernului RM nr.889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire a organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii,

DISPUN:

 

 1. În scopul asigurării unei abordări sistemice a protecţiei şi asistenţei a beneficiarilor, prevenirii sau limitării unor situații de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socială a ultimelor, menţinerii, reabilitării şi dezvoltării capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate în care se află beneficiarul sau familia acestuia, în scopul colaborării și soluționării situaţiilor de dificultate ale beneficiarilor, se instituie echipa multidisciplinară în următoarea componență:

 

Președintele echipei:

– Jitari Iaida – primarul s.Sauca

 

Membrii echipei:

– Culacov Vladimir – şefulul de post

– Miron Aliona – lucrător medical

– Ţurcanu Angela – directorul gimnaziului

– Botnari Nina – directorul grădiniţei de copii

– Sorbală Valentina – profesor

– Sorbalo Mihail – preot;

Coordonatorul echipei:

 • Butrina Lidia, asistentul social comunitar

 

 1. Echipa multidisciplinară își va organiza și își va desfășura activitatea sa pe bază de parteneriat inter-instituțional dintre subiecți din domeniile public și privat, cu abilități prevăzute de lege, în strictă conformitate cu Regulamentul de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului național de referire, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.228 din 28.03.2014. În activitatea sa echipa multidisciplinară va realiza principiul abordării integrate a necesităților de prestare a serviciilor către beneficiari.
 1. Dispoziția nr.74 din 04.12.2017 se abrogă.
 1. Prezenta dispoziție se remite în adresa Consiliului raional Ocnița, Direcției asistență socială și  protecție a familiei Ocnița.
 1. Controlul pentru executarea prezentei dispoziții, mi-l asum.

Primarul s.Sauca                                      I.Jitari                                                       

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr.60

 din 22.08.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 3141 2200
1617 0301 00005 3161         -2200
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 61

 din 23.08.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2222 -500
1617 0301 00005 2229            500
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr.64

 din 12.09.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 3111 16650
1617 0301 00005 3371        -16650
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr.67

 din 02.10.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 2222 -163
1617 8802 00199 3161            163
1617 8502 00231 3181 -903
1617 8502 00234 3381  903
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 68

 din 03.10.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 3311          36501
1617 8802 00199 3371 -9500
1617 8802 00199 3381 -2000
1617 8802 00199 3391 -3000
1617 8802 00448 3331 -19001
1617 8802 00448 3391 -3000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

                                                          Dispoziţie nr.69

 din 03.10.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 2222 -550
1617 8802 00199 2224 -1000
1617 8802 00199 2225 -2000
1617 8802 00199 2227 -1800
1617 8802 00199 2229 -1500
1617 8802 00199 3311 6850
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.70

 din 08.10.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00231 2222 -710
1617 8502 00231 3161 -2337
1617 8502 00231 3371 547
1617 8502 00231 3391 2500
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.71

 din 12.10.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 3161 2220
1617 8502 00234 3371 -2220
1617 8502 00231 3161 1440
1617 8502 00231 3181 1000
1617 8502 00231 3391 -2440
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                Dispoziţie nr. 72

 din 12.10.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 3141 -7770
1617 8502 00234 3161            7770
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 73

din 12.10.2018

 

 

        Cu privire la începerea sezonului de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei s.Sauca

         

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu temperaturile scăzute

DISPUN :

 1. Se începe sezonul de încălzire la Instituţia Publică grădiniţă-creşă „Albinuţa” din s.Sauca, r-nul Ocniţa de la data de 15.10.2018
 2. Se începe sezonul de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei Sauca, r-nul Ocniţa de la data de 15.10.2018.
 3. De adus la cunoştinţa administraţiei instuţiilor prezenta dispoziţie.

 

                     Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

         

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 74

 din 22.10.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2225 685
1617 0301 00005 2227         -685
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

         

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 76

 din 12.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2222         -1000
1617 0301 00005 2224 2000
1617 0301 00005 2227 -1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.77

 din 12.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802,  art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 2111 40000
1617 8802 00199 3331          15000
1617 8802 00448 3141  25000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.78

 din 15.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00231 3181 1320
1617 8502 00231 3371         -1320
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.79

 din 16.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 2121 -2630
1617 8802 00199 3351           2630
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.80

din  20.11.2018

 

 

       Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a mijloacelor materiale

     a instituţiilor bugetare din primăria s.Sauca 

                                                                                                                  

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29 şi în legătură cu necesitatea apărută,

DISPUN :

Se constituie  comisia de inventariere a mijloacelor materiale ce aparţin  instituţiior bugetare ale primăriei s.Sauca la situația din 01.12.2018 în următoarea componenţă:

 1. Jitari Iraida – primarul s.Sauca
 2. Liciu Maia – contabil
 3. Botnari Nina – director IET ,, Albinuţa”
 4. Roşu Ludmila – director al căminului cultural
 5. Popovici Nelea – director al bibliotecii publice

             

             Primarul s.Sauca                                        Jitari I

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 81

 din 20.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 3361          152
1617 8502 00234 3371 -2168
1617 8502 00234 3391  2016
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                           Dispoziţie nr. 82

 din 21.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2222 500
1617 0301 00005 2225 300
1617 0301 00005 2229 -800
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.83

 din 21.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301, 7502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2229 1150
1617 0301 00005 3371         -1150
1617 7502 00333 3161         -1000
1617 7502 00333 3361 1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 84

 din 23.11.2018

 

Cu privire la includerea în buget a

unor transferuri cu destinație specială

 

În temeiul art.53, alin.1 lit.( i ) din Legea privind administrația publică locală nr.453 din 28.12.2006 și art.25, alin. 2) din Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16.10.2003, în scopul executării prevederilor  Hotărîrii Guvernului nr.879 din 05.09.2018

 

dispun:

 

 1. Se include în buget transferurile cu destinație specială alocate în baza Hotărîrii Guvernului nr.879 din 05.09.2018 în sumă de 8800 lei și se atribuie la subprogramul (0301) ,,Exercitarea guvernării” , activitatea (00005) ,,Activitatea executivelor locale”.
 2. Primarul satului Sauca, cu rol de ,,Administrator de buget” , va opera modificările necesare în sistemul informațional ,,e-alocații bugetare” la nivelul K2 al clasificației economice.
 3. Contabilul-şef al primăriei, D-na Burcovschi Aurelia, cu rol de instituție bugetară (Org2) va dezagrega redistribuirea alocațiilor la nivel de K6.
 4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                        Dispoziţie nr.85

 din 23.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29 și 32, în urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 3161 21100
1617 8802 00448 3331        -21100
1617 8802 00199 2229 -344
1617 8802 00199 3391 1344
1617 8802 00448 2735 -1000
1617 8802 00199 2221 -9782
1617 8802 00199 2222 -120
1617 8802 00199 2227 -100
1617 8802 00199 3351 2099
1617 8802 00199 3371 13903
1617 8802 00448 3141 -6000
1617 8802 00199 2222 110
1617 8802 00199 2229 916
1617 8802 00199 3181 -50
1617 8802 00199 3311 -976
1617 8502 00234 2224 600
1617 8502 00234 2735 -1000
1617 8502 00234 3361 400

2. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 86

 din 23.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29 și 32, în urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 3331          -3299
1617 8802 00199 3351 4584
1617 8802 00199 3361 3299
1617 8802 00199 3381 222
1617 8802 00448 3331 -2806
1617 8802 00448 3381 -1000
1617 8802 00448 3391 -1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА          МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

23.11.2018                                                                                                 NR.87

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32, 16 alin.1,3

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 30.11.2018, la ora 10.00 în localul primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului localSauca pentru anul 2018

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la selectarea sectorului de drum care urmează a fi inclus în Programul Guvernamental ,,Drumuri Bune 2 pentru Moldova” pentru anul 2019

Raportor :Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.5/6 din 15 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea planului de adrese, segmentelor de stradă și listei străzilor în s.Sauca”

Raportor : Popovici Sabina – secretarul Consiliului sătesc Sauca

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.6/4 din 15.12.2017 a Consiliului sătesc Sauca „ Cu privire la stabilirea parcursului – limită anual al automobilului de serviciu”

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la numirea primarului persoana responsabilă pentru desfășurarea procedurei de evaluare a performanţelor profesionale şi completarea fişei de evaluare a secretarului Consiliului local.

Raportor : Popovici Sabina – secretarul Consiliului sătesc Sauca

 1. Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 în prima lectură

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la aprobarea ,, Cadastrului Funciar” pe primăria s.Sauca la data de 01.01.2019

Raportor : Roşu A. – specialist

 1. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și
  impozitului funciar pentru anul 2019

Raportor : Lazur M. – specialist

 1. Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019.                                                                                                                         

Raportor : Lazur M. – specialist

 1. Cu privire la stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii primăriei s.Sauca.

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal ale instituţiilor publice din cadrul Primăriei s.Sauca .

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 în a doua lectură

Raportor :  Burcovschi A.- contabilul-şef

 1. Cu privire la expunerea la licitaţie a bunului imobil

Raportor :Jitari I.-primarul s.Sauca

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

  DISPOZIŢIEnr. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                din28.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Cu privire la schimbarea regimului de muncă la Căminul de Cultură și Biblioteca publică din s.Sauca

     În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în legătură cu începerea sezonului de încălzire,

  DISPUN:

     

 1. Se schimbă regimul de muncă la Căminul cultural și Biblioteca publica de la 6 zile (40 ore) lucrătoare la 5 zile (40 ore) lucrătopare pe săptămînă.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei Căminului cultural și Biblioteca publica  prezenta dispoziţie.

Primarul s.Sauca                                                                 Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                   Dispoziţie nr.91

 din 29.11.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 2111 -21700
12771 8802 00199 2121 -10000
12771 8802 00199 2122 -3000
12771 8802 00448 3331 -12900
12771 8802 00199 2229 2000
12771 8802 00199 3321 1000
12771 8802 00199 3141 5500
12771 8802 00199 3161 3200
12771 8802 00199 3361 900
12771 8802 00199 3371 34500
12771 8802 00199 2735 500
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 92

 din 13.12.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2227          -700
1617 0301 00005 2229 700
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 94

din 19.12. 2018

 

 

        Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

        

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32,  în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07 2008 art.34,36, în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 5 august 2010

                                                   DISPUN :

Se stabileşte perioada de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cuprinsă între 15 decembrie 2018 şi 15 februarie 2019 conform graficului şi listei funcţionarilor publici din primăria s.Sauca evaluaţi, evaluatorilor şi contrasemnatarilor. (anexa nr.1 la dispoziţia nr. 94 din 19.12.2018)

 Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

                  

 

                                                                                                                         ANEXA NR.1

    

            Graficul interviului şi lista evaluatorilor şi contrasemnatarilor identificaţi

                                 pentru fiecare funcţionar public supus evaluării                                                                                                                                                                                            

                

Nr. d/o    Data

interviului

Funcţionarii publici

supuşi evaluării

        Evaluatorul    Contrasemnatarul
1 06.02.2019  Popovici Sabina Jitari Iraida Jitari Iraida
2 06.02.2019 Burcovschi Aurelia           Jitari Iraida                   Jitari Iraida    
3 06.02.2019 Roşu Alexandru           Jitari Iraida           Jitari Iraida
4. 06.02.2019 Lazur Mihaela Jitari Iraida Jitari Iraida

 

                        

                       Primarul s.Sauca                                                                    Jitari I.

 

                            

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА          МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

20.12.2018                                                                                                 NR.95

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32, 16 alin.1,3

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 26.12.2018, la ora 14.00 în localul primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din primăria s.Sauca.

Raportor : Popovici Sabina – secretarul consiliului local

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific.

Raportor : Popovici Sabina – secretarul consiliului local

 1. Cu privire la  desemnarea  candidaturilor pentru funcţia de membru cu  drept de vot  deliberativ în componenţa biroului electoral al secţiei de votare Sauca.

Raportor :Jitari I.-primarul s.Sauca

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

                                       

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 96

 din 20.12.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802,0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 2111          2500
1617 8802 00199 2121 1000
1617 8802 00199 2122 -3500
1617 8802 00199 3361 1000
1617 8802 00199 3371 -1000
1617 0301 00005 2121 112
1617 0301 00005 2122 -112
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.98

din 28.12.2018

 

        Cu privire la încetarea activităţii Instituției de Educație Timpurie „Albinuţa” din s.Sauca

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în baza cererilor de acordare a concediului de odihnă a angajaţilor IET ,,Albinuţa”

DISPUN :

 1. Se încetează activitatea IET,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 02.01.2019 pînă la data de 31.01.2019 .
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei IET ,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

 

               Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL SĂTESC                             СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

SAUCA                                                                          САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.01

                                            din 09.01.2019

    Cu privire la stabilirea locului panoului de afişaj electoral şi localul întîlnirilor candidaţilor  în deputaţi în Parlamentul RM cu alegătorii

 

În conformitate cu prevederile legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală art.29,32;  Codul Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 cu modificările ulterioare,

DISPUN:

 

 1. Panoul pentru afişajul publicaţiilor electorale va fi stabilit în faţa clădirii primăriei.
 2. Întîlnirile cu candidaţii în deputaţi în Parlamentul RM la alegerile din 24.02.2019 se vor petrece în localul Căminului de Cultură.

Primarul s.Sauca                                              Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL SĂTESC                             СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

SAUCA                                                                          САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.02

                                              din 09.01.2019

 Cu privire la propunerea de constituire a secţiei de votare

 

În conformitate cu prevederile legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţ ia public ă  local ă   art.29,32;  Codul Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 art.29 al.2

DISPUN:

Pentru organizarea  şi desfăşurarea alegerilor Parlamentare din 24 februarie 2019, propun Consiliului Electoral de Circumscripţie Electorală nr.2 Ocniţa de a constitui secţia de votare

Denumirea

  secţiei de

    votare

Nr.secţiei de

    votare

    Hotarele

    secţiei de

votare

Adresa                             sediului

biroului electoral al secției de votare  şi modul de contactare pentru relaţii

 

Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii
s.Sauca Tot satul Primăria-

29460

    Primăria

29460

Primarul s.Sauca                                              Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

    

       DISPOZIŢIE nr.03

                                              din 16.01 .2019

 

      Cu privire la modificarea dispoziţiei nr.53 din 15.10.2018 „Cu privire la numirea în funcție ”

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32                                                  

                                                      DISPUN:

  

 1. Se modifică dispoziţia nr.53 din 15.10.2018 ,, Cu privire la numirea în funcţie” după cum urmează:

– la alineatul (1) textul  ,,prin cumul ” se exclude.

Primarul s.Sauca                                               Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

    

       DISPOZIŢIE nr.04

                                              din 31.01 .2019

 

      Cu privire la modificarea dispoziţiei nr.68 din 28.12.2018 „Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare ”

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32                                                  

                                                      DISPUN:

  

 1. Se modifică dispoziţia nr.68 din 15.10.2018 ,, Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare” după cum urmează:

– la alineatul (1) textul  ,,director artistic” se substutuie cu textul ,,conducător artistic”, la clasa de salarizare cifra 71 se substituie cu cifra 62, la coeficientul de salarizare cifra 4,32 se substituie cu cifra 3,58; la cuantumul salariului de bază stabilit cifra 6480 se substituie cu cifra 5370.

Primarul s.Sauca                                               Jitari I.

Am luat cunoștință                                         Zadnipro O.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

                                         DISPOZIŢIE nr.05

                                              din 31.01 .2019

 

      Cu privire la modificarea dispoziţiei nr.72 din 28.12.2018 „Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare ”

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32                                                  

                                                      DISPUN:

 

 1. Se modifică dispoziţia nr.72 din 28.12.2018 ,, Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare” după cum urmează:

– la alineatul (1) la clasa de salarizare cifra 17 se substituie cu cifra 19,

la coeficientul de salarizare cifra 1,4 se substituie cu cifra 1,46;  la cuantumul salariului de bază stabilit cifra 2240 se substituie cu cifra 2340.

Primarul s.Sauca                                               Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.06                                                                                                                                                                  din31.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca  pentru luna ianuarie  anul 2019 în sumă totală de 4167 lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul s.Sauca                                                           Jitari I.

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 07

din 31.01.2019

 

         Cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare ale primăriei s.Sauca

        

În conformitate cu art.29,32 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ; art.28 al Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitary de salarizare în sistemul bugetar; pct.1, lit.(c) al Hotărîrii Guvernului nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare,

DISPUN :

 1. Se premiază personalul din unităţile bugetare ale primăriei s.Sauca cu un premiu în mărime de un salariu de funcţie , pentru anul 2018 .
 2. Contabilitatea va efectua calculele respective.

Primarul s.Sauca                                                       Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 08

din 31.01.2019

 

 

         Cu privire la plata premiului anual funcţionarilor publici din cadrul primăriei s.Sauca

       În conformitate cu art.29,32 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 ; art.28 al Legii nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitary de salarizare în sistemul bugetar; pct.1,16 al Hotărîrii Guvernului nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare,

DISPUN :

 1. Se premiază funcţionarii publici din cadrul primăriei s.Sauca cu un premiu anual egal cu 10% din salariul anual total, acordat proporţional cu timpul efectiv lucrat în anul 2018 .
 2. Contabilitatea va efectua calculele respective.

Primarul s.Sauca                                                       Jitari I.

 

 

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 09

 din 08.02.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 3141 183
1617 0301 00005 3161 -183
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.10

 din 21.02.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 2819 -16000
12771 8802 00492 2725          16000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.11                                                                                                                                                                    din 28.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca și IET

,, Albinuța” pentru luna februarie anul  2019 în sumă totală de 4868lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul s.Sauca                                                           Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.12

 din 04.03.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
07665 8502 00231 2225 -1000
07665 8502 00231 2735           1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

06.03.2019                                                                                                NR.14

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32, 16 alin.1,3

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 12.03.2019, la ora 14.00 în localul primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2018.

Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la implementarea abordării LEADER în Republica Moldova, în cadrul proiectului ”Activități LEADER în Moldova”,  implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la plata premiului anual.

Raportor : : Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2019.

Raportor :  Burcovschi A. – contabilul-şef

 1. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni de interes comunitar pentru anul 2019.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni în domeniul protecției mediului pentru anul 2019.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la îmbunătățirea productivității și folosirea rațională a pășunilor.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la comercializarea terenului aferent, nr.cadastral 6239115367.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la permiterea tăierii copacului de pe teritoriul s.Sauca.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la demolarea casei ce aparține cetățeanului Cojocari Boris Victor.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.4/11 din 30.11.2018 a Consiliului sătesc Sauca „ Cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal ale instituțiilor publice din cadrul primăriei s.Sauca”.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la modificarea deciziei nr.4/13 din 30.11.2018 a Consiliului sătesc Sauca ,,Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2019 în a doua lectură”.

 Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I

 

REPUBLICA MOLDOVA                                         РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                    ПРИМЭРИЯ САУКА

Tel:27129338

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 15

din 13.03.2019

 

 

         Cu privire la aprobarea Nomenclatorului dosarelor primăriei

        s.Sauca, raionul Ocniţa

        

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală

nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29,32, luînd ca temei ordinul directorului general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova ,, Cu privire la aprobarea Indicatorului documentelșor – tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova” , a instrucțiunii privind aplicarea indicatorului nr.57 din 27.07.2016

DISPUN :

 1. Se aprobă Nomenclatorul dosarelor primăriei s.Sauca, raionul Ocniţa .(se anexează)
 2. Se numește doamna Butrina Lidia, arhivarul primăriei s.Sauca, responsabil de arhiva primăriei.

             Primarul s.Sauca                                                           Jitari I

                                                                   

 

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 16

 din 21.03.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 7502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 7502 00333 3311          -146
1617 7502 00333 3371 146
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.17

 din 21.03.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 9012 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 9012 00291 2726 -1148
1617 9012 00291 3391            1148
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

    

DISPOZIŢIE nr.18                                                                                                                                                                 din21.03.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      Cu privire la schimbarea regimului de muncă la Căminul de Cultură și Biblioteca publică din s.Sauca

     În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în legătură cu începerea sezonului de încălzire…………..,

  DISPUN:

 1. Se schimbă regimul de muncă pentru angajații Căminului de Cultură  la 5 zile (20 ore) lucrătoare pe săptămînă și Biblioteca publica  la 5 zile (40 ore) lucrătoare pe săptămînă.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei Căminului cultural și Biblioteca publica  prezenta dispoziţie.

Primarul s.Sauca                                                                 Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 21

 din 04.04.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 7502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 7502 00333 3361         – 304
1617 7502 00333 3371 304
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.22

 din 05.04.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8802 00199 2225 -1000
1617 8802 00199 2229 -7000
1617 8802 00199 3111 16000
1617 8802 00199 3371 -1000
1617 8802 00199 3391 -1500
1617 8802 00448 2229 -1500
1617 8802 00448 3331 -2000
1617 8802 00448 3361 -1000
1617 8802 00448 3371 -1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА                                 RAIONUL OCNIŢA                        ОКНИЦКИЙ РАЙОН PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

09.04.2019                                                                                                NR.23

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32, 16 alin.1,3

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 15.04.2019, la ora 14.00 în localul primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea propunerii de subproiect ,, Schimbarea acoperișului șarpant la IP,,Albinuţa „ din satul Sauca”  în cadrul Cererii de Grant oferit de Guvernul României.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la asigurarea contribuţiei comunităţii pentru subproiectul ,, Schimbarea acoperișului șarpant la IP,,Albinuţa „  din satul Sauca” .

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la aprobarea componenţei Agenţiei de Implementare a subproiectului ,, Schimbarea acoperișului șarpant la IP,,Albinuţa „ din satul Sauca” .

Raportor :  Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2019.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la scutirea de impozitul funciar .

Raportor : Lazur M.- specialist

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 24

din 15.04.2019

        Cu privire la încetarea sezonului de încălzire la primăria s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu terminarea sezonului de încălzire

DISPUN :

 1. Se încetează sezonul de încălzire la primăria s.Sauca de la data de 16.04.2019.
 2. De adus la cunoştinţă prezenta dispoziţie.

 

                    Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 26

din 26.04.2019

 

         Cu privire la încetarea sezonului de încălzire la IET „Albinuţa” din s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32 în legătură cu temperaturile înalte

DISPUN :

 1. Se încetează sezonul de încălzire la IET „Albinuţa” din s.Sauca de la data de 27.04.2019.
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei IET „Albinuţa” prezenta dispoziţie.

 

                    Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.27

din 26.04.2019

 

        Cu privire la încetarea activităţii IET „Albinuţa” din s.Sauca

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29,32,  în baza cererilor de acordare a concediului neplătit a angajaţilor IET ,,Albinuţa”

DISPUN :

 1. Se încetează activitatea IET,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 02.05.2019 pînă la data de 10.05.2019 .
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei IET,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

 

               Primarul s.Sauca                                                        Jitari I

                  

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.28                                                                                                                                                                 din 26.04.2019                                                         

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca și IET

,, Albinuța” pentru luna aprilie anul  2019 în sumă totală de 4845 lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul s.Sauca                                                           Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 33

 din 16.05.2019

 

Cu privire la includerea în bugetul local a transferurilor

cu destinație specială

 

        În temeiul art.29 și art.32 din Legea nr.436/2006 privind admnistrația publică locală, art.25´, alin 2) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003, pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.250/2019 ”Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303/2018”, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de personal prin transferuri cu destinație specială,

                                             dispun:

 1. Se include în buget transferurile cu desținație specială alocate prin HG 250/2019 , după cum urmează:
  1. la venituri , la codul Eco k6 191211 ” Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)” suma de 106,1 mii lei;
  2. la cheltuieli , se majorează planul de alocații la instituția de educație timpurie și anume la cheltuielile de personal, la ”Remunerarea muncii angajaților conform statelor” codul Eco k6 211180, activitatea (00199) suma de 99,3 mii lei și activitatea (00448) suma de 6,8 mii lei.
 2. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina contabilului-şef.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.35                                                                                                                                                                   din 31.05.2019                                                                                                                                                                                                                                                          

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca și IET

,, Albinuța” pentru luna mai anul  2019 în sumă totală de 5447 lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul s.Sauca                                                           Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 36

din 03.06.2019

 

       Cu privire la crearea comisiei  pentru constatarea pagubelor pricinuite de ploile abundente din lunile mai-iunie 2019

        

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29,32 ,  în legătură cu ploile abundente ce au avut loc

DISPUN :

1.Se crează comisia pentru constatare a pagubelor pricinuite de ploile abundente din lunile mai-iunie 2019 din cadrul primăriei s.Sauca în următoarea componenţă:

Preşedintele comisiei :

Jitari Iraida               – primarul s.Sauca

Secretarul :

Popovici Sabina         – secretarul consiliului local

Membrii comisiei:

Burovschi Aurtelia    – contabilul-şef al primăriei s.Sauca

Roşu Alexandru        – specialist din cadrul primăriei s.Sauca

Sorbalo Vitalie          – consilier al consiliului local.

Primarul s.Sauca                                                                        Jitari I.

                  

 

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 37

din 05.06.2019

Cu privire la instituirea comisiei de inventariere a

  a bunurilor imobile proprietate publică 

În conformitate cu art. 29 p. 3  Legea privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului RM nr. 63 din 11.02.2019 “Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică”:

 1. Se instituie comisia de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică în următoarea componență:

 

Preşedintele comisiei:

Jitari Iraida –  Primarul s.Sauca

Membrii comisiei:

Burcovschi Aurelia   –  Contabil Şef al Primăriei s.Sauca

Roșu Alexandru –   Specialist  pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare a primăriei s.Sauca.

 1. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primarul s.Sauca                                                          Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА     _____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 38

din 05.06.2019

Cu privire la numirea reprezentantului primăriei s.Sauca în cadrul Comisiei de delimitare a bunurilor imobile  

În corespundere cu prevederile Legii nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice și a Regulamentului cu privire la modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/2019 şi întru exexcutarea  Hotărîrii Guvernului Nr. 80 din 11.02.2019

DISPUN: 

 1. Se delegează angajatul Jitari Iraida ca reprezentant al primăriei s.Sauca în cadrul comisiei de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică.
 2. Doamna Jitari Iraida

– în comun cu  executantul lucrărilor, identifică pe materialul cartographic, bunurile imobile proprietate publică utilizînd materialele acumulate;

– în comun cu  executantul lucrărilor  va determina hotarele bunurilor imobile deţinute în administrarea/gestionarea primăriei s.Sauca;

–  va participa activ în cadrul comisiei  de delimitare a bunurilor imobile  pe măsura    prezentării   spre examinare şi coordonare a materialelor de delimitare;

– va verifica corectitudinea elaborării planului de contur;
– va verifica  corectitudinea identificării apartenenţei şi domeniului bunurilor imobile, prin contrapunerea  actelor normative, administrative, materialelor de amenajare şi organizare a teritoriului,  cartografice;
– va definitiva proiectul listei bunurilor imobile proprietate publică;
-va coordona planul de contur, procesul-verbal al comisiei de delimitare şi lista bunurilor  imobile proprietate publică.

 1. În cazul demisiei din funcție a membrului Comisiei, atribuțiile vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea unei dispoziții noi.
 2. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina primarului s.Sauca.

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

                            

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

    

       DISPOZIŢIE nr.43

                                              din 10.06.2019

 

      Cu privire la modificarea dispoziţiei nr.38 din 05.06.2019 „Cu privire la numirea reprezentantului primăriei s.Sauca în cadrul Comisiei de delimitare a bunurilor imobile ”

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32 ;                                                 

                                                      DISPUN:

  

 1. Se modifică dispoziţia nr.38 din 05.06.2019 Cu privire la numirea reprezentantului primăriei s.Sauca în cadrul Comisiei de delimitare a bunurilor imobile ” după cum urmează:
  • în denumirea dispoziției cuvîntul „reprezentantului” se substituie cu cuvîntul ”reprezentanților”.
  • punctul 1 va avea următorul cuprins:

,, Se deleagă d-na Jitari Iraida, primarul s.Sauca și Roșu Alexandru, specialist al primăriei, ca reprezentanți ai primăriei s.Sauca în cadrul comisiei de delimitare a bunurilor imobile poprietate publică.

Primarul s.Sauca                                               Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

    

       DISPOZIŢIE nr.44

                                              din 17.06.2019

      Cu privire la inițierea concursului

În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în scopul realizării prevederilor art.50, alin.(5) ale Codului Educației al Republicii Moldova și în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.163 din  23.03 2015 cu modificările și completările ulterioare și în baza instrucțiunii cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.1044 din 29.10.2015                                                

                                                      DISPUN:

 1. Se anunță concurs pentru ocuparea funcției de director la IET ,, Albinuța” din s.Sauca, r-nul Ocnița.
 2. Se aprobă avizul cu privire la organizarea concursului.
 3. Se va publica anunțul pe pagina web a primăriei s.Sauca, privind entitatea organizatoare a concursului, denumirea funcției vacante și a instituției precum și a sursei de obținere a informației privind concursul.
 4. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.

Primarul s.Sauca                                               Jitari I.

 

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.45

 din 18.06.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301, art. 30 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 0301 00005 2229 -4030
1617 0301 00005 2736 4030
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

    

       DISPOZIŢIE nr.47

                                              din 28.06.2019

 

      Cu privire la modificarea dispoziţiei nr.75 din 28.12.2018 „Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare ”

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32                                                  

                                                      DISPUN:

 

 1. Se modifică dispoziţia nr.75 din 28.12.2018 ,, Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare” după cum urmează:

– la alineatul (1) la clasa de salarizare cifra 24 se substituie cu cifra 29,

la coeficientul de salarizare cifra 1,62 se substituie cu cifra 1,80;  la cuantumul salariului de bază stabilit cifra 800 se substituie cu cifra 1350.

Primarul s.Sauca                                               Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              din 28.06.2019                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca și IET

,, Albinuța” pentru luna iunie 2019 în sumă totală de 5583 lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul s.Sauca                                                           Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE

04.07.2019                                                                                                NR.49

Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32, 16 alin.1,3

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 09.07.2019, la ora 8.30 în localul primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2019 .

Raportor :  Jitari I.-primarul s.Sauca, Burcovschi A. – contabil-șef

 1. Cu privire la achitarea îndemnizaţiei unice.

Raportor : Burcovschi A. – contabil-șef

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor.

Raportor :  Roșu A. – specialist

 1. Cu privire la delegarea unei persoane  în componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IET ,, Albinuța” din s.Sauca.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la desemnarea  candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot  deliberativ  în  componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul I Sauca ( biroul electoral).

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                  Dispoziţie nr.50

 din 16.07.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502, art. 30 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
1617 8502 00234 2735 -410
1617 8502 00231 3371  410
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

 

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                         ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                              ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.51

din 16.07.2019

 

 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului sătesc Sauca

 

 

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(2;3); 32

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 19.07.2019, la ora 800 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2019 .

Raportor :  Jitari I.-primarul s.Sauca, Burcovschi A. – contabil-șef

Primarul  s.Sauca                                               Jitari Iraida

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                 Dispoziţie nr.52

 din 13.07.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 6402, art. 30 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
10769 6402 00395 2225 -47970
10769 6402 00436 2914  21642
10769 6402 00436 3121  26328
 1. Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                         Dispoziţie nr. 53

 din 30.07.2019

 

Cu privire la includerea în bugetul local a transferurilor

cu destinație generală

 

        În temeiul art.29 și art.32 din Legea nr.436/2006 privind admnistrația publică locală, art.27, alin 2) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003, din Hotărîrea Guvernului nr.349/2019 ”Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303/2018”, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de personal prin transferuri cu destinație generală,

                                                  dispun:

 

 1. Se include în buget transferurile cu desținație generală alocate prin HG 349/2019 , după cum urmează:
  1. la venituri , la codul Eco k6 191231 ” Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru bibliotecă suma de 8,8 mii lei;
  2. la cheltuieli , se majorează planul de alocații la subprogramul 8502 ,,Dezvoltarea culturii” și anume la cheltuielile de personal, la ”Remunerarea muncii angajaților conform statelor” codul Eco k6 211180, activitatea (00231) suma de 8,8 mii lei.
 2. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina contabilului-şef.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              din 30.07.2019                                                      

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca, căminul  cultural,biblioteca publică și IET ,, Albinuța” pentru luna iulie 2019 în sumă totală de 5646 lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul s.Sauca                                         Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 57

 din 12.08.2018

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 6402 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
10769 6402 00319 3192 26328
10769 6402 00436 3121        -26328
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                    ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                       ПРИМЭРИЯ с.САУКА

       DISPOZIŢIE nr.59

                                              din 29.08.2019

 

      Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al IET „Albinuţa” din s.Sauca

    În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32; în conformitate cu prevederile pct.25,26 al Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.163 din  23.03 2015 cu modificările și completările ulterioare

DISPUN:

Se instituie comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al IET „Albinuţa” din s.Sauca în următoarea componenţă:

 1. Jitari Iraida – preşedinte
 2. Porojan Svetlana – secretar
 3. Zaharco Ivan – membru
 4. Ostoveţchi Natalia – membru
 5. Cuşnir Violeta – membru
 6. Colibaba Lilia – membru
 7. Pasat Liudmila – membru

Primarul s.Sauca                                                           Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.60                                                                                                                                                                 din 30.08.2019                                                   

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca, căminul  cultural,biblioteca publică și IET ,, Albinuța” pentru luna august 2019 în sumă totală de 4949 lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul s.Sauca                                         Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                   Dispoziţie nr. 61

 din 03.09.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 2225 -500
12771 8802 00199 2229 500
12771 8802 00199 3311 10000
12771 8802 00448 3331 -10000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 62

 din 03.09.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 2111 -37500
12771 8802 00199 2121 30000
12771 8802 00199 2122 7500
12771 8802 00448 2111 -5800
12771 8802 00448 2121 5000
12771 8802 00448 2122 800
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL SĂTESC                             СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

SAUCA                                                                          САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.63

                                              din 10.09.2019

 Cu privire la propunerea de constituire a secţiei de votare

 

În conformitate cu prevederile legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţ ia public ă  local ă   art.29,32;  Codul Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 art.29 al.2

DISPUN:

Pentru organizarea  şi desfăşurarea Alegerilor  locale generale din  20 octombrie  2019, propun Consiliului Electoral al Circumscripţiei Electorale Ocnița nr.24  de a constitui secţia de votare

Denumirea

  secţiei de

    votare

Nr.secţiei de

    votare

    Hotarele

    secţiei de

votare

Adresa                             sediului

Consiliului electoral al circumscripției electorale  şi modul de contactare pentru relaţii

 

Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii
s.Sauca 19 Tot satul Primăria-

29460

Căminul          Cultural

29460

29335

Primarul s.Sauca                                              Jitari Iraida

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL SĂTESC                             СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

SAUCA                                                                          САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.64

                                            din 10.09.2019

    Cu privire la stabilirea locului panoului de afişaj electoral şi localul întîlnirilor candidaţilor cu alegătorii

 

În conformitate cu prevederile legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică  locală art.29,32;  Codul Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 cu modificările ulterioare,

DISPUN:

 

 1. Panoul pentru afişajul publicaţiilor electorale va fi stabilit în faţa clădirii primăriei.
 2. Întîlnirile cu candidaţii la alegerile din 20.10.2019 se vor petrece în localul Căminului de Cultură.

Primarul s.Sauca                                              Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                         ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                              ПРИМЭРИЯ САУКА                   _____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr.66

din 12.09.2019

 

 Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului sătesc Sauca

În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.16(2;3); 32

DISPUN:

 

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 16.09.2019, la ora 800 în incinta primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la modificarea deciziei de aprobare a bugetului local Sauca pentru anul 2019 .

Raportor : Burcovschi A. – contabil-șef

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului arhivei  primariei s.Sauca

Raportor :  Butrina L.- arhivar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiei de  expertiză a

primăriei s.Sauca

Raportor :  Butrina L.- arhivar

 1. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe

Raportor : Burcovschi A. – contabil-șef

 1. Cu privire la acordarea ajutorului bănesc

Raportor :  Jitari I.-primarul s.Sauca

Primarul  s.Sauca                                               Jitari Iraida

REPUBLICA  MOLDOVA                               РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                     ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA s.SAUCA                                        ПРИМЭРИЯ с.САУКА

DISPOZIŢIE nr.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              din 30.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                              

Cu privire la stabilirea

sporului pentru performanță

În conformitate cu   Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32; în temeiul art.16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului-cadru cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1231/2018, decizia consiliului local nr.5/1 din 26.12.2018

DISPUN:

A achita sporul pentru performanță angajaților primăriei s.Sauca, căminul  cultural și IET ,, Albinuța” pentru luna septembrie 2019 în sumă totală de 5169 lei.

Lista nominală, calificativul final şi sporul pentru fiecare angajat se anexează.

Primarul interimar al s.Sauca                                                 Popovici S.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE nr. 68

din 18.10.2019

 

 

        Cu privire la începerea sezonului de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei s.Sauca

       

În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în legătură cu temperaturile scăzu

DISPUN :

 1. Se începe sezonul de încălzire la Instituţia de Educație Timpurie grădiniţa-creşă „Albinuţa” din s.Sauca, r-nul Ocniţa de la data de 21.10.2019
 2. Se începe sezonul de încălzire a instituţiilor de pe teritoriul primăriei Sauca, r-nul Ocniţa de la data de 22.10.2019.
 3. De adus la cunoştinţa administraţiei instuţiilor prezenta dispoziţie.

 

         

         Primarul interimar al s.Sauca                              Popovici S.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 69

 din 21.10.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 3371 1000
12771 8802 00448 3331 -1000
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

 

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                                                 ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 71

 din 01.11.2019

 

Cu privire la includerea în bugetul local a altor transferuri

cu destinație generală

 

        În temeiul art.29 și art.32 din Legea nr.436/2006 privind admnistrația publică locală, art.27, alin 2) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003,  Hotărîrea Guvernului nr.498/2019 ”Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303/2018”, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de personal prin alte transferuri cu destinație generală,

 

                                                  dispun:

 

 1. Se include în buget alte transferuri cu desținație generală alocate prin HG 498/2019, după cum urmează:
  1. la venituri , la codul Eco k6 191239 ,, Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” , suma de 11,9 mii lei.
  2. la cheltuieli , se majorează planul de alocații:

– la subprogramul 8502 ,,Dezvoltarea culturii” (act. 00231) la codul Eco k6 212100 suma de 1340 lei;

– la subprogramul 0301 ,,Exercitarea guvernării”, la codul Eco k6 211180 ”Remunerarea muncii angajaților conform statelor” suma de 560 lei și codul Eco k6 212100  ”Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” suma de 10,0 mii lei.

 1. Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina contabilului-şef.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 72

 din 06.11.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
07668 8502 00234 2111 -1594
07668 8502 00234 2121 1514
07668 8502 00234 2122 80
07665 8502 00231 2111 -1798
07665 8502 00231 2121 1503
07665 8502 00231 2122 295
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

 

                                                          Dispoziţie nr. 75

 din 11.11.2019

 

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

 

dispun:

 

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri: Suma (+;-), lei
Org 2 Subprogram (P1P2) Activitate

(P3)

Eco (K4)
12771 8802 00199 2111 -13955
12771 8802 00199 2121 13540
12771 8802 00199 2122 415
 1. Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

 Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 79

 din 19.11.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8502 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
076658502002312221-200
076658502002312222 200
 • Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de  K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 80

 din 20.11.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
127718802001993311        4200
1277188020019933611500
1277188020019933911000
127718802004483331-6700
 • Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de  K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.81

 din 20.11.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, art. 30 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
1277188020019931415000
127718802001993161 8520
127718802004483331-13520
 • Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

Dispoziţie nr.83

 din 28.11.2019

Cu privire la includerea în bugetul local a altor transferuri

cu destinație generală și transferuri cu destinație  specială

        În temeiul art.29 și art.32 din Legea nr.436/2006 privind admnistrația publică locală, art.27, alin 2) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003,  Hotărîrea Guvernului nr.560/2019 ”Privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303/2018”, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de personal prin alte transferuri cu destinație generală și transferuri cu destinație specială,

                                                  dispun:

 1. Se include în buget transferuri cu destinație speciala și alte transferuri curente cu desținație generală alocate prin HG 560/2019, după cum urmează:
  1. la venituri:  – la codul Eco k6 191239 ,, Alte transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I” , suma de 131,5 mii lei;

                       -la codul Eco k6 191211 ,, Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învățământul preșcolar, primar, secundar general, special și complementar (extrașcolar)” , suma de 91,0 mii lei;              

 • la cheltuieli , se majorează planul de alocații:

    – la subprogramul 8502 ,,Dezvoltarea culturii” cu suma de 22 667 lei, dupa cum urmează:

                     la codul Eco k6 211180 -12 933 lei;

 (act. 00234) la codul Eco k6 212100 -1 776 lei;

                     la codul Eco k6 212210 – 348  lei;

                     la codul Eco k6 211180 – 6435 lei

 (act. 00231) la codul Eco k6 212100 – 983 lei;

                     la codul Eco k6 212210 -192  lei;

    – la subprogramul 0301 ,,Exercitarea guvernării” cu suma de 108 833 lei,      după cum urmează:

                     la codul Eco k6 211180 – 86 335 lei

 (act. 00005) la codul Eco k6 212100 -18 816 lei;

                     la codul Eco k6 212210 -3 682 lei;

 •  la subprogramul 8802 ,,Educație timpurie” cu suma de 91,0 mii lei, după cum urmează: 

                     la codul Eco k6 211180 – 81 643 lei

 (act. 00199) la codul Eco k6 212210 – 2 588  lei;

 (act.00448) la codul Eco k6 211180 – 6 769 lei.

2.  Executarea prezentei dispoziții se pune în sarcina contabilului-şef.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

  RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

  PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________   

                                                        DISPOZIŢIE nr.84

                                                    din 02.12.2019

         Cu privire la abrogarea dispoziției nr.45 din 22.11.2019 ,, Cu privire la acordarea concediului de odihnă”

         În conformitate cu art.29,32 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28decembrie 2006 , în baza notificării nr.1304/016/16 din 27 noiembrie 2019 remisă de Oficiul teritorial Edineț al Cancelariei de Stat

                                              DISPUN :

 1. Se abrogă dispoziției nr.45 din 22.11.2019 ,, Cu privire la acordarea concediului de odihnă”.
 2. De informat Oficiul teritorial Edineț despre rezultatele examinării notificării.

          Primarul s.Sauca                                                               Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.85

 din 02.12.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802, art. 30 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
1277188020019933114200
127718802004483331 -4200
 • Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.86

 din 03.12.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802,0301,7505 art. 30 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
12771880200199314160000
127718802004483331-60000
107690301000052222200
107690301000052229200
107690301000052819-1000
107690301000053161600
107697505003352229-2000
1076975050033531614000
107697505003353361-2000
 • Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 87

 din 03.12.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
127718802001992225-500
127718802001992229 500
1277188020019933611227
1277188020019933715000
127718802004483331-8000
1277188020044833911773
 • Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de  K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.


REPUBLICA MOLDOVA                                    РЕСПУБЛИКА            МОЛДОВА                        

  RAIONUL OCNIŢA                      ОКНИЦКИЙ РАЙОН

  PRIMĂRIA SAUCA                                             ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________   

                                                    DISPOZIŢIE

04.12.2019                                                                                                NR.89      

     Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Sauca

  În conformitate cu Legea RM privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, 32, 16 alin.1,3

                                                              DISPUN:

   Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului sătesc Sauca pe data de 10.12.2019, la ora 9.00 în localul primăriei cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020 în prima lectură                                                                                           

      Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 • Cu privire la aprobarea ,, Cadastrului Funciar” pe primăria s.Sauca la data de 01.01.2020

Raportor : Roşu A. – specialist

 • Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru  anul 2020.

Raportor : Lazur M. – specialist                                                                                                                        

 • Cu privire la stabilirea cotelor  impozitului pe bunurile imobiliare și
  impozitului funciar pentru anul 2020

Raportor : Lazur M. – specialist

 • Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 • Cu privire la stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratorii primăriei s.Sauca.

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 • Cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal ale instituţiilor publice din cadrul Primăriei s.Sauca .

 Raportor : Burcovschi A. – contabilul-şef

 • Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020 în a doua lectură                                                                                           

Raportor :  Burcovschi A.- contabilul-şef

 • Cu privire la numirea primarului persoană responsabilă pentru desfășurarea procedurei de evaluare a performanţelor profesionale şi completarea fişei de evaluare a secretarului Consiliului local.

      Raportor : Popovici Sabina – secretarul Consiliului sătesc Sauca

 1.  Cu privire la formarea comisiei administrative din cadrul primăriei satului Sauca .

  Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere şi de execuţie din cadrul primăriei s.Sauca  

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de licitaţie pentru bunurile ce se află în proprietatea primăriei s.Sauca 

 Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

 1. Cu privire la desemnarea licitantului pentru conducerea licitaţiilor publice organizate de primăria s.Sauca  

Raportor : Jitari I.-primarul s.Sauca

            Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr.90

 din 05.12.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 8802 art. 30 alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
1277188020019922241000
1277188020019922296000
127718802001993141-7000
 • Contabilul-şef, cu rol de AB va redistribui în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” alocaţiile între articolele clasificaţiei economice la nivelul K2, după care, cu rol de Org1 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor pe instituţii (Org2) la nivel de K4, apoi cu rol de Org 2 va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţiei economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA  MOLDOVA                                           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

RAIONUL OCNIŢA                               ОКНИЦКИЙ РАЙОН

PRIMĂRIA S.SAUCA                                                  ПРИМЭРИЯ C.САУКА

                                                          Dispoziţie nr. 91

 din 06.12.2019

Cu privire la redistribuirea

unor alocaţii bugetare

În urma parvenirii necesităţii de redistribuire a unor alocaţii bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul subprogramului 0301,8502,8802 art. 30, alin. (1) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003,

dispun:

 1. Se aprobă redistribuirea alocaţiilor bugetare între articolele clasificaţiei economice, în cadrul aceluiaşi subprogram, după cum urmează:
Coduri:Suma (+;-), lei
Org 2Subprogram (P1P2)Activitate (P3)Eco (K4)
107690301000052227-200
107690301000052229200
076658502002312221-203
076658502002312227203
127718802001993391300
127718802004483331-300
 • Contabilul-şef, cu rol de Org 1 va redistribui alocaţiile în sistemul informaţional „Alocaţii bugetare” între articolele clasificaţiei economice la nivel de  K4, după care, cu rol de (Org2) va dezagrega redistribuirea alocaţiilor bugetare la nivelul K6 al clasificaţeie economice.

                      Primarul s.Sauca                                  Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

  RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

  PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________   

                                                   DISPOZIŢIE nr.92

                                               din  09.12.2019

       Cu privire la constituirea comisiei de inventariere a mijloacelor materiale

     a instituţiilor bugetare din primăria s.Sauca 

      În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29,32 şi în legătură cu necesitatea apărută,

                                                    DISPUN :

   Se constituie  comisia de inventariere a mijloacelor materiale ce aparţin  instituţiior bugetare ale primăriei s.Sauca la situația din 09.12.2019 în următoarea componenţă:

 1. Popovici Sabina – secretar al consiliului local
 2. Beltei Maia – contabil
 3. Botnari Nina – director IET ,, Albinuţa”
 4. Roşu Ludmila – director al căminului cultural
 5. Popovici Nelea – bibliotecar principal al bibliotecii publice

             Primarul s.Sauca                                        Jitari I

REPUBLICA MOLDOVA                                  РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

  RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

  PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________   

                                                        DISPOZIŢIE nr. 93

                                                            din 24.12. 2019

        Cu privire la stabilirea perioadei de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici

      În conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală art.29, 32,  în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07 2008 art.34,36, în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 5 august 2010

                                                   DISPUN :

   Se stabileşte perioada de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici cuprinsă între 15 decembrie 2019 şi 15 februarie 2020 conform graficului şi listei funcţionarilor publici din primăria s.Sauca evaluaţi, evaluatorilor şi contrasemnatarilor. (anexa nr.1 la dispoziţia nr. 93 din 24.12.2019)

              Primarul s.Sauca                                                                  Jitari I.

                                                                                                                         ANEXA NR.1

 Graficul interviului şi lista evaluatorilor şi contrasemnatarilor        identificaţi pentru fiecare funcţionar public supus evaluării                                                                                                                                                                                 

Nr. d/o   Data interviuluiFuncţionarii publici             supuşi evaluării          Evaluatorul   Contrasemnatarul
107.02.2020Popovici SabinaJitari IraidaJitari Iraida
207.02.2020Burcovschi AureliaJitari IraidaJitari Iraida
307.02.2020Roşu AlexandruJitari IraidaJitari Iraida
4.07.02.2020Lazur MihaelaJitari IraidaJitari Iraida

                       Primarul s.Sauca                                                                    Jitari I.

REPUBLICA MOLDOVA                                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

  RAIONUL OCNIŢA                              ОКНИЦКИЙ РАЙОН

  PRIMĂRIA SAUCA                                                   ПРИМЭРИЯ САУКА

_____________________________________________________________________________   

                                                        DISPOZIŢIE nr.94

                                                   din 24.12.2019

        Cu privire la încetarea activităţii Instituției de Educație Timpurie „Albinuţa” din s.Sauca

   În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 art.29, în baza cererilor de acordare a concediului de odihnă a angajaţilor IET ,,Albinuţa”   

                                                     DISPUN :

 1. Se încetează activitatea IET,,Albinuţa” din s.Sauca de la data de 02.01.2020 pînă la data de 31.01.2020 .
 2. De adus la cunoştinţa administraţiei IET ,,Albinuţa” prezenta dispoziţie.

               Primarul s.Sauca                                                        Jitari I